KOU
Teknik Eğitim Fakültesi
 

 

 

 

ZORUNLU DERSLER

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I (2-0 ) 2 

Modernleşme ve Avrupa Fransız Devrimi ve Avrupa’ya ve Osmanlı’ya etkileri. Osmanlı Devletinde Batılılaşma çabalarının ilk dönemleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları I.-II.Meşrutiyet Dönemi ve Düşünce Akımları Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Balkan Savaşları I. Dünya Savaşı, nedenleri, sonuçları ve Osmanlı’nın savaşa girişi Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Atatürk’ün Samsuna gönderilmesi.

Ders Kitabı

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Kocaeli Üniversitesi Yayınları

 

Yardımcı Ders Kitapları


Andrew Mango, Atatürk, Sabah Kitapları, İstanbul, 2000
Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, TTK yay, Ankara, 1991
Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK yay, Ankara, 1970
Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, TTK yay, Ankara, 1978
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Türkiye İş Bankası yay, 1989
Mustafa Kemal Atatürk, Söylev I-III,TDK yay, Ankara, 1966
Mustafa Kemal Atatürk, Söylev Demeçler I-III, TTK yay, Ankara, 1981
Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali I-II, Kastaş yay, İstanbul, 2000     
Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele I-II, Cem yay, 1992

 

Türk Dili-I  (2-0 ) 2 

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller. Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları. Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları.

Ders Kitabı

 

Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları
Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,1979-1982
Aksoy, Ömer Asım, Atasözleri Sözlüğü, İnkilap Kitabevi,Ocak 1988

 

Yardımcı Ders Kitapları


Aksoy, Ömer Asım, Deyimler Sözlüğü, İnkilap Kitapevi,Ocak 1988
Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk
Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000
Bozkurt, Fuat, Türkiye Türkçesi, İstanbul, 1975
Dilçin, Cem, Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara, 1983

 

 

Matematik-I  (3-0 ) 3 

Sayılar, mutlak değerli eşitsizlikler, trigonometrik denklemler, diziler, fonksiyonlar, limit, türev, fonksiyon çizimleri, kombinezon, arajman, permütasyon, Binom formülü, determinantlar ve uygulamaları, matrisler, matrisler yardımıyla denklem çözümleri.

Ders Kitabı

 

Genel Matematik, M. Balcı, A.Ü. Fen Ed. Fak. Yayınları

 

Yardımcı Ders Kitapları


Calculus, R.A.Adams, Vancouver,Canada , 1994
Argün, Ziya, Temel Mayematik 1, Seçkin Yayıncılık, 2001
Yarız, Erol, Genel Matematik,Türkmen Kitapevi, 2003

 

Fizik-I  (2-0 ) 2 

Mekanik, birimler, boyut denklemi, vektörler, bir boyutlu hareket, düzlemsel hareket, taneciklerin dinamiği, iş ve enerji, enerjinin korunumu, tanecikler sisteminin dinamiği, çarpışma, momentum, dönmenin kinematiği ve dinamiği, katı cisimlerin dengesi, külte çekimi, salınımlar, ilerleyen dalgalar, ses dalgaları.

 

Ders Kitabı

 

Fen ve Mühendislik için Fizik 1, R. A. Serway ve arkadaşları, Palme Yayıncılık, 2002 (Çeviri : K. Çolakoğlu)


Yardımcı Ders Kitapları


Fiziğin Temelleri 1, D. Halliday, R. Resnick, Arkadaş Yayınları, 2. Baskı, 1991, (Çeviri : C. Yalçın)
Temel Fizik 1, P. M. Fisbane, Arkadaş Yayınevi, 2003 (Çeviri: Cengiz Yalçın).

 

Kimya-I  (2-0 ) 2 

Kimyasal madde, semboller, formüller, denklemler, gazlar gaz kanunları, Avogadro Hipotezi, gazların difüzyonu, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, çözünürlük, konstrasyon, buhar basıncı, kaynama, raoult kanunu, elektrokimya, Nernst denklemi, periyodik sistem ve atomların elektronik yapısı ve radyoaktiflik, sularda sertlik.

Ders Kitabı

 

M.J. Sienko, R.A. Plane, Chemistry: Principles and Properties, Temel Kimya, (Aralık 1983), Çevirenler: N. Gündüz, T. Gündüz, C. Tuzun ve ark., Savaş Yayınları, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı.
E.Erdik, Y. Sarıkaya, Temel Üniversite Kimyası, (2007), Gazi Kitabevi, 18. Baskı. ISBN: 978-975-7313-01-4


Yardımcı Ders Kitapları


C.E. Mortimer, Modern Üniversite Kimyası, (2004), Çevirenler: Altınata, T.; Akçay, H.; Anıl, H. ve ark.. Çağlayan Kitabevi, 5. Baskı. Cilt 1. ISBN: 975-436-045-6
R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Genel Kimya I, (2002), Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., Palme Yayıncılık, Ankara.
Namık K. Aras, Namık K. Tunalı, Kimya Temel Kavramlar, (5. Baskı-1999), Beta Basım Yayım Dağıtım AS. ISBN 975-486-801-9

 

 

 

Biyomedikal Mühendisliğine Giriş (4-0 ) 4

Bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi sürecinde Biyomedikal mühendisliğinin doğuşu; tıp, mühendislik ve temel bilimlerle ilişkileri; günümüzde ana çalışma alanları; Öğrencilerin, mesleğin temel kavramları, teknikleri ve yöntemlerine yönelik kütüphane araştırmaları ve sunumları.

 

Ders Kitabı

 

John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering-
Academic Press, 2005. 
Joseph D. Bronzino, Biomedical engineering fundamentals; CRC Press, 2006 

 

Yardımcı Ders Kitapları


Arthur B. Ritter, Stanley Reisman, Bozena B. Michniak, Biomedical Engineering Principles, CRCPress, 2005. 
Silver Frederick H, Biomaterials, Medical Devices and Tissue Engineering, Chapman & Hall, London ,1994. 
Leslie, Cromwell, Fred J. Weibell, Erich A. Pfeiffer; Biomedical Instrumentation and Measurements;
2nd ed. Pearson Education, 2004.

 

 

Bilgisayar Programlama (2-2) 3

 

C++ programının genel yapısı, değişkenler, veri tipleri, sabitler, operatörler, kontrol yapıları (if else, for, while, switch-case, do-while). Fonksiyon tanımları, fonksiyon kullanımları, hazır fonksiyonlar, parametre kullanımı, diziler, karakter katarları, işaretçiler, işaretçi aritmetiği, fonksiyon işaretçisi, işaretçi dizileri, dinamik bellek kullanımı. Sınıf tanımı, sınıf bileşenleri, referanslar, üye değişkenler, üye fonksiyonlar, kopya yapıcılar, tekli ve çoklu miras alma. Fonksiyon ve operatörlerin aşırı yüklenmesi, baskın fonksiyonlar. Sanal fonksiyonların tanımlanması, özetleme, şablonlar, fonksiyon gizleme.

 

Ders Kitabı

 

Robert Lafore, Object Oriented Programming in C++


Yardımcı Ders Kitapları


Deitel, C++ How To Program, Prentice Hall
C++ ile Nesne Tabanlı Programlama, Seçkin Yayınevi

 

 

İngilizce-I (3-0) 3

Greeting, Meeting with people, Verb ‘to be’ Numbers, jobs, countries, Simple present forms Simple present forms, Adjectives, Communication, Talking about hobbies and interests A personal letter, There is/are, Prepositions of time, Possessive adjectives & pronouns Places, Weather, Articles, Sports Simple past tense, There was/were, Holiday, Reading about famous people, Music, Telling stories, Past simple neg. & question forms, Heroes, Some multi-part verbs, Linking words, Lifestyles, Healthy living, Food, Culture, Countable uncountable nouns, quantifiers, Present /Past Simple; Present /Past Continuous; Present/past Perfect ; Future tenses.

 

Ders Kitabı

 

Ders notları
P. Edis, Teknik İngilizce, İTÜ Vakfı Yayını, İstanbul, 2005.


Yardımcı Ders Kitapları


M. & D.-Evans, T. Bates, English for Science and Technology: General Science, Longman Group, Essex, GB, 2005.
Full Steam Ahead, 3rd ed., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2006.

 

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-II (2-0) 2 

 

Yeni Türk Devletinin kuruluşu, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Genelgesi Ulusal Mücadelenin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongresi, Ulusal mücadelenin silahlı aşaması, İnönü, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz Sevr Antlaşması Mudanya Mütarekesi ve Türk Siyasal Yaşamı Lozan Barış Antlaşması. Atatürk döneminde yapılan yenilikler ve olaylar.

Ders Kitabı

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Haluk Selvi, Değişim Yayınları, Ankara, 2006.


Yardımcı Ders Kitapları


Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Prof. Dr. Tuncay Baykara, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006.
Mustafa Kemal Atatürk, Söylev Demeçler I-III, TTK yay, Ankara, 1981
Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali I-II, Kastaş yay, İstanbul, 2000     
Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele I-II, Cem yay, 1992

 

 

Türk Dili-II (2-0) 2 

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). Yazılı anlatım türleri: a) Olay yazıları (öykü, roman örnekleri) b) Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri) c) Duygu yazıları (şiir örnekleri) Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri. Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri. Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek).

 

Ders Kitabı

 

Türk Dili Dersleri Cilt:2, Yusuf Çotuksöken, Papatya Yayıncılık Eğitim, Ankara, 2009.


Yardımcı Ders Kitapları


Ergin, Muharrem, Üniversitler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, 2002
Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999
Uygulamalı Türk Dili (2. Cilt), Yusuf Çotuksöken, Papatya Yayıncılık Eğitim, Ankara, 2002.
Gencan, Tahir Nejat, Dilbilgisi, Ayraç Yayınevi, Ekim 2001

 

Matematik-II (3-0) 3 

 

Parametrik denklemli eğriler, diferansiyel hesap, Rolle teoremi, Cauchy teoremi, Taylor ve Mclaurin formülleri, belirsiz integral, belirli integral, integral uygulamaları, vektörler, vektör cebri, düzlem denklemi, doğru parçası, orta nokta, ağırlık merkezi, eksenlerin ötelenmesi ve döndürülmesi, doğru ve doğru denklemleri, konikler, çember, elips, hiperbol, parabol, genel konik denklemi.

 

Ders Kitabı

 

Genel Matematik 2, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Balcı Yayınları, Ankara, 2005.


Yardımcı Ders Kitapları


Çözümlü Genel Matematik Problemleri 2, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Balcı Yayınları, Ankara, 2006.
Genel Matematik 2, Abdullah Kaplan / Hakan Şimşek, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, 2006.

 

Fizik-II (2-0) 2 

Isı ve termodinamik, termodinamiğin birinci kanunu, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci kanunu, elektrik (yük ve madde), elektrik alanı, Gauss Kanunu, potansiyel, manyetik alan, Amper ve Faraday Kanunları, alternatif akım, optik(geometrik optik), girişim, kırınım.

 

Ders Kitabı

 

Fizik 2, Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007.


Yardımcı Ders Kitapları


Fizik 2 Problem Çözümleri, Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2003.
Fizik İlkeleri 2, Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007.

 

Kimya-II (2-0) 2 

 

Organik kimyanın temel konularını bir yarıyıla uygun, özlü bir şekilde kapsar. Organik bileşiklerin yapıları, izomerleri, resonans prensipleri, organik asit ve bazlar, alkanlar, sikloalkanlar, alkil halojenürler, alkenler, alkinler, aromatik hidrokarbonlar, stereokimya, nükleofilik yer değiştirme reaksiyonları, alkoller, eterler, epoksitler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, karboksilik asit türevleri ve aminler konuları işlenir.

 

Ders Kitabı

 

Genel Kimya 2, Prof. Dr. Tahsin Uyar / Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme Yayıncılık, Ankara, 2008.


Yardımcı Ders Kitapları


Genel Kimya 2 Seçilmiş Soru Çözümleri, Prof. Dr. Tahsin Uyar, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007.

 

Tıbbi Biyoloji (2-1) 3

Hücre tipleri, hücre inceleme teknikleri, hücre zarı yapı ve fonksiyonları,  hücre organelleri, yapısı ve fonksiyonları, hücre bölünmesi, mutasyonlar.

 

Ders Kitabı

 

Moleküler genetiğin esasları, Doç Dr. Ümit Lüleyap, Nobel Kitabevi, 2008.
Hücre: Moleküler Yaklaşım, 3. Baskı, Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman, Çeviri Editörleri, Maral Sakızlı, Neşe Atabey, İzmir Tıp Kitabevi, 2006. 


Yardımcı Ders Kitapları


Moleküler genetiğin esasları, Doç Dr. Ümit Lüleyap, Nobel Kitabevi, 2008.
Hücre: Moleküler Yaklaşım, 3. Baskı, Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman, Çeviri Editörleri, Maral

 

İngilizce-II (3-0) 3

Present /Past Simple; Present /Past Continuous; Present/past Perfect ; Future tenses; descriptions of people or places; There is/are; There was/were; prepositions, present and past modals, Comparisons of adjectives, multi-part verbs, word building, Conditionals Relatives, Passive, multi-part verbs, word building Communication, Music, Art, Money, Lifestyles, Heroes, Holiday, Sports, Culture, Tradition, history, friends, family life, Internet, technology etc.

 

Ders Kitabı

 

Ders notları
P. Edis, Teknik İngilizce, İTÜ Vakfı Yayını, İstanbul, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları


M. & D.-Evans, T. Bates, English for Science and Technology: General Science, Longman Group, Essex, GB, 2005.
Full Steam Ahead, 3rd ed., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2006.

 

Teknik Resim  (2-2) 3

Teknik resim araç ve gereçlerinin tanımı, teknik resim çizim kâğıtları, teknik çizim ölçekleri, teknik resim standart çizgileri, standart yazı, temel geometrik çizimler, standart iz düşüm ve görünüş çıkarma, teknik çizimde ölçülendirme, kesit görünüşleri, perspektifler, elektronik devrelerin çizimi, toleranslar ve alıştırmalar.

Ders Kitabı

 

Koparal, A.H., İplikçioğlu, M., Teknik Resim, Koparal Basım-Yayın-Dağıtım.
Balcı,K.V., Şensoy, R., Teknik ve Meslek Resmi, Koparal Basım-Yayın-Dağıtım.


Yardımcı Ders Kitapları


Teknik Resim I ve II, Kemal Türkdemir
Teknik Resim Cilt-1 ve Cilt -2, Mustafa Bağcı

 

Devre Analizi (3-0) 3

Akım, gerilim, güç kavramlarının ve devre elemanlarının (bağımlı, bağımsız kaynaklar) tanıtılması. Devre elemanları, direnç devreleri, Ohm yasası. Dirençli devrelerin analizinde kullanılan Kirchoff kanunları. Düğüm ve çevre analizi teknikleri; Temel op-amp analizi; Lineerlik, süperpozisyon, kaynak dönüşümü, Thevenin ve Norton teoremi, Maksimum güç transferi, Duyarlılık analizi; Kapasitörler ve indüktörlerin devredeki akım gerilim özellikleri, Sinüzoid ve fazörler, Sinüzoidal sürekli surum analizi; Ani ve Ortalama Güç.

 

Ders Kitabı

 

Elektrik Devre Temelleri, Ders Notları, 1999.
Devre Analizi, Ders Notları, 1999. 


Yardımcı Ders Kitapları


John D. Enderle, Bioinstrumentation, Copyright ©2006 by Morgan & Claypool, 2006.
Electric Circuit Analysis, David E. Johnson , John L. Hilburn, Johnny R. Johnson, and Peter D. Scott Wiley;  3 edition (ISBN-10: 0471365718 ISBN-13: 978-0471365716 Basic Engineering Circuit analysis, J. David Irwin,8th edition, John Wiley & Sons, Limited, 1997.

 

Diferansiyel Denklemler (3-0) 3

 

Lineer diferansiyel denklemlerin lineer cebir ve teoremler kullanılarak çözümleri. Lineer diferensiyel denklemlerin genel teorisi, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler. Laplace dönüşümü. Kuvvet serilerinin çözümü, Bessel denklemi, sınır-değeri problemleri ve Fourier serileri.

 

Ders Kitabı

 

Ömer Faruk Gözükızıl, ‘‘Diferansiyel Denklemler’’, Sakarya Kitabevi, 2002.
Faruk Güngör, ‘‘Diferansiyel denklemler’’, Beta Yayınları, 2000.


Yardımcı Ders Kitapları


Mehmet Aydın, ‘‘Diferansiyel denklemler ve uygulamaları’’, Barış Yayınları, 2003.
Ali Dönmez, Differansiyel denklemler, Arıkan Yayınları, 2006.
Elman Hasanov, Diferansiyel denklemler ve uygulamaları, Papatya yayıncılık, 2008.

 

Elektronik (2-2) 3

Yarı-iletken malzemeler, pn jonksiyon diyotlar, Zener diyotlar, diyot devrelerinin analizi ve uygulamaları, Bipolar jonksiyon tranzistörler (BJT), BJT’lerin DC kutuplanması, alan etkili jonksiyon tranzistörleri (JFET), Metal oksit alan etkili tranzistörler (MOSFET), JFET ve MOSFET’lerin DC kutuplanması. BJT, FET ve MOSFET’in küçük sinyal modelleri ve frekans cevabının çıkarılması. Kaskat yükselteçlerin küçük sinyal modelleri, frekans cevabının elde edilmesi. A, B, AB, C ve D sınıfı yükselteçler, geri besleme kavramı, pozitif ve negatif geri besleme kavramlarının tanıtımı. Aktif filtreler, Butterworth, Chebyshev, Bessel filtreleri, filtre karakteristikleri. Osilatörler devreleri.

 

Ders Kitabı

 

Robert L. Boylestad and Louis Nashelsky "Electronic Devices and Circuit Theory" 9th Ed., Prentice Hall, New Jersey, 2006.
Theodore F. Bogart, Jr. ‘‘Electronic Devices and Circuits’’ Merrill Publishing Company, Columbus, Ohio.

 

Yardımcı Ders Kitapları


C.Paul, "Fundamentals of Electric Circuit Analysis", ISBN 0471371955, Wiley, 2001.
James F. Cox, ‘‘Fundementals of Linear Elektronics’’, An International Thomson Publishing Company.
Halit Pastacı, ‘‘Elektronik Devreler’’, Yıldız Teknik Üniversitesi.

 

Mühendislik Mekaniği-I (3-0) 3

Mekaniğe giriş: Temel kavramlar ve birimler. Maddesel Noktaların Statiği: Düzlem Kuvvetler Sistemi. Vektörler ve Vektör işlemleri. Uzay Kuvvetler Sistemi. Rijit Cisimler. Eşdeğer Kuvvet Sistemleri. Rijit Cisimlerin Dengesi: Düzlem Kuvvetler ve Uzay Kuvvetler Sistemi. Yayılı Kuvvetler: Ağırlık Merkezleri. Alanlar ve Eğriler. Hacimler. Taşıyıcı Sistemler: Kafes Sistemler. Çerçeve ve Makinalar. Kiriş ve Kablolardaki Kuvvetler. Sürtünme. Yayılı Kuvvetler: Alan Atalet Momentleri. Kütle Atalet Momentleri.

 

Ders Kitabı

 

R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Mühendislik Mekaniği Statik, Literatür Ders Kitapları, 2005
R. C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Combined Statics & Dynamics, Prentice Hall, 2009.
E. W. Nelson, C. L. Best, W. G. McLean, Schaum's outline of theory and problems of engineering mechanics: statics and dynamics, McGraw-Hill Professional, 1998.

 

Yardımcı Ders Kitapları


K. L. Kumar, Engineering Mechanics,3e., Tata McGraw-Hill Education, 2003.

 

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (3-0) 3

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi dersinde Biyokimya ve hücre biyolojisi konularında temel bilgiler verildikten sonra homeostasis, hücre zarlarından geçiş işlemi, doku tipleri ve vücut membranları konularında temel bilgiler verilir. İnsan vücudundaki organ sistemlerinden deri, iskelet ve kas sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi ve boşaltım sistemlerinin temel anatomi ve temel fizyolojileri öğretildikten sonra üreme sistemi ve endokrinolojiye giriş konuları işlenir.

 

Ders Kitabı

 

Gray’s anatomi: Hanry Gray’s,  Anatomi (2 cilt): Arıncı K, Elhan A, Ders notları: Aycan K.  
İnsan anatomisi. Mehmet Yıldırım, Nobel Kitabevi Yayınları, İstanbul.

 

Yardımcı Ders Kitapları


R. Pabst R. Putz, ‘‘Sobotta İnsan Anatomi Atlası Cilt 1-2’’, Beta Basım Yayım.
F. Netter, ‘‘İnsan Anatomi Atlası’’ Nobel Kitabevi Yayınları, İstanbul.
M.Yıldırım, ‘‘Anatomi I, II, Temel noroanatomi’’ Nobel Kitabevi Yayınları, İstanbul.

 

Biyomalzemeler (3-0) 3

Biyomalzemelere giriş, tarihçesi, gelişimi., Tıbbi malzemelerin sınıflandırılması ve yapısı (Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler, Kumaşlar, Kemik, Diş, Kıkırdak ve Deri gibi diğer doğal malzemeler), Malzemelerin biyolojik olarak derecelendirilmeleri. , Yumuşak ve sert dokular, Malzemelerde Karekterizasyon, (Mikroyapı ve Mekanik özellikler arası ilişki, Yoğunluk, Gözeneklilik, Sıvı emme özelliği, Elektriksel yapı, X-Işını, Manyetik Rezonans, Ultrasonik sistemlere verdiği cevaplar), İmplant malzemelerin Mekanik ve Korozyon davranışları., Malzeme testleri ve laboratuar uygulamaları., Malzemelerin yüzey özellikleri ve dokularla etkileşimleri, Biyouyumluluk ve bağışıklık sistemi,, İmplant malzemeleri., Malzemelerin Ortopedi, Kardiyoloji, Dişçilik, Rekonstrüktif ve diğer cerrahi uygulamaları., Biyo-elektrolitler, Biyo-yapıştırıcılar, Biyo-Nano malzemeler, Biyomalzemelerin ilaç içinde taşınması, Biyomalzemelerin İmplant malzeme olarak kullanım şartları, Problemleri, Sterilizasyonu, Biyomalzemelerin geliştirtmesinde ve kullanımındaki etik kurallar.

 

Ders Kitabı

 

Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen, Jack E. Lemans, Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Academic Press, 1996.
S.W. Kim, Naoya Ogata, T. Ogata (Editors), Advanced Biomaterials in biomedical Engineering and Drug delivery systems, Springer-verleg, 1996.

 

Yardımcı Ders Kitapları


S.W. Kim, Naoya Ogata, T. Ogata (Editors), Advanced Biomaterials in biomedical Engineering and Drug delivery systems, Springer-verleg, 1996.
Frederick H. Silver, D.L. Christiansen, Biomaterials science and biocompatibility, Springer verlag, 1999.
B.D. Ratner (editor), Biomaterials Science: An Introduction to materials in medicine, Academic Press, 2003.

 

Teknik İngilizce (2-0) 2

Teknik içerikli okuma parçaları,  izleyen kelimelerle ilgili sorular:( location, dimension, material, color, number, shape, contents, parts, and use), Time clause-when, adverbs, prepositions, prepositional phrases as adjectives, reason clause-because, quantity words, conditional clause-if, without … ing, so, such as, unlike comparison of adjectives, -ish/-ful/-ity/-ness suffixes, time clause-while, should, will, showing sequence, comparison of adverbs, biyomedikal mühendisliği ile ilgili basitleştirilmiş okuma parçaları. Biyomedikal mühendisliği ile ilgili ileri düzeyli okuma parçaları, whenever,  comparisons, gerunds, passive sentences, must, until, furthermore, relative clauses, although, whereas, instead, whether, in order to, so that,  since, as, unless, as long as, as soon as, so that so as to, even though, due to, thereby, as well as, hence, otherwise, likewise, if clauses.

Ders Kitabı

 

R. Ribes, Iannarelli, R.F. Duarte, English for Biomedical Scientists, Springer, 2006.
M. & D.-Evans, T. Bates, English for Science and Technology: General Science, Longman Group, Essex, GB


Yardımcı Ders Kitapları


Meeting the Nation's Needs for Biomedical and Behavioral Scientists, Committee on National Needs for Biomedical and Behavioral Research Personnel and National Research Council, 1994 .
P. Edis, Teknik İngilizce, İTÜ Vakfı Yayını, İstanbul, 2005.
Biyomedikal mühendisliği ile ilgili diğer İngilizce kaynaklar.

 

Mantık Devreleri (2-1) 3

Sayı ve kod sistemleri, Boolean cebri ve mantık kapıları, tümleşik devreler, mantık devresi sadeleştirme yöntemleri, birleşik mantık devre analizleri ve tasarımları (toplayıcı, çıkarıcı, kodlayıcı, kod çözücü, çoğullayıcı vb.), senkron ve asenkron ardışıl mantık devresi analiz ve tasarımları, sayıcılar ve kaydediciler, temel bilgisayar yapısı, hafızalar ve hafız organizasyonu, programlanabilir mantık devreleri, temel analog ve sayısal sistem bağdaştırma elemanları konuları işlenmektedir.

 

Ders Kitabı

 

M. Morris Mano, Digital Design, ISBN 0-13-212325-8, Prentice-Hall, 1984 US, 2002 .
H., Ekiz, ‘‘Mantık Devreleri’’, Değişim Yayınları, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları


Kuphaldt, T. R., ‘‘Lessons in Electric Circuits’’, Volume IV – Digital, Fourth Edition, 2002.
Alamini, A.E.A., ‘‘Electronic Logic Systems’’, Second Edition, ISBN 0-13-251968-2, Prentice-Hall, 1989 UK.

 

Lineer Cebir ve Sayısal Analiz (3-0) 3

Matrisler, matrisin öz değer ve öz vektörleri, doğrusal denklem sistemlerinin çözümü (Kramer, Ters Matris, Rank yöntemleri), lineer uzaylarda lineer dönüşümler. Sayıların bilgisayarda ifade edilmesi. Değişken nokta aritmetiği ve Hata analizi, sayısal türev alma ve integrasyon, doğrusal denklemlerin çözümü, sayısal lineer cebir, nümerik algoritmaların analizi. Adi diferansiyel denklem çözümleri, Doğrusal olmayan denklemler (yarıya bölme yöntemi, Newton-Raphson yöntemi, basit iterasyon, sekant yöntemi), Enterpolasyon.

 

Ders Kitabı

 

İ. Karagöz, Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım, 2008.
E. S. Türker, E. Can, Bilgisayar Uygulamaları Sayısal Analiz Yöntemleri, Değişim Yayınları, 2007
K. E. Atkinson, W. Han, Elementary numerical analysis, J. Wiley & Sons, 2004.


Yardımcı Ders Kitapları


D. R. Kincaid, E. W. Cheney, Numerical analysis: mathematics of scientific computing, American Mathematical Soc., 2002.
R. L. Burden, J. D. Faires, Numerical analysis, Cengage Learning, 2005.

 

Mühendislik Mekaniği-II (3-0) 3

Mukavemetin tanımı ve kapsamı. İç kuvvet ve gerilme kavramı. Gerilme ve Şekil Değiştirme Durumları, Basit mukavemet halleri, bileşik mukavemet halleri. Eğim ve sehim kavramı.  kırılma hipotezleri. kolonların burkulması.

 

Ders Kitabı

 

E. W. Nelson, C. L. Best, W. G. McLean, Schaum's outline of theory and problems of engineering mechanics: statics and dynamics, McGraw-Hill Professional, 1998
R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Mühendislik Mekaniği Statik, Literatür Ders Kitapları, 2005
R. C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Combined Statics & Dynamics, Prentice Hall, 2009.


Yardımcı Ders Kitapları


K. L. Kumar, Engineering Mechanics,3e., Tata McGraw-Hill Education, 2003.

 

Elektromanyetik Alan Teorisi (3-0) 3

Coulomb yasası ve elektrik alan şiddeti, elektrik potansiyeli ve potansiyel enerji, elektrik yükü ve potansiyel enerji arasındaki ilişkiler, elektrik akısı ve akı yoğunluğu, Gauss yasası. Manyetik ve dielektrik geçirgenlik, kuvvet, elektrostatik enerji. Faraday yasası, elektromanyetik indiksiyon ve çeşitleri, manyetik enerji ve kuvvetler, öz ve karşılıklı endüktans kavramları, Maxwell denklemleri. Manyetik devrelerin elektriksel eşdeğer devrelerinin çıkartılması, Elektrik ve manyetik devrelerin karşılaştırılması, manyetik devre analizinde kullanılan paket programlar.

 

Ders Kitabı

 

 Ergun Bayrakçı, Elektromanyetik Alan Teorisi, Birsen Yayınevi, 2000.
J. A. Edminister, Elektromanyetik Teori ve Problemleri, Nobel Yayınevi

 

Yardımcı Ders Kitapları


Ahmet Akhunlar, Elektrik Alan Teorisi, İ.T.Ü. Yayınları, 1969.
Mithat İdemen, Elektromagnetik Alan Teorisinin Temelleri, Literatür Yayıncılık, 1996.

 

Sinyaller ve Sistemler (3-0) 3

Sürekli ve ayrık zaman sinyal kavramları, bunların özellik ve çeşitlerinin tanıtılması. Sinüs, basamak, darbe, rampa fonksiyon ve dizileri, örnekleme teoremi, sürekli ve ayrık sistem kavramı ve özellikleri, giriş/çıkış tanımı, lineerlik ve zamanla değişmezlik, nedensellik, kararlılık ve hafızalılık kavramları; konvolasyon teoremi ve ayrık konvolasyon; fark denklemleri ve oluşturulması, Laplace dönüşümü, Z-dönüşümü, Fourier serileri ve dönüşümü, ayrık zaman Fourier serileri ve dönüşümü, fark denklemlerinin Z-dönüşümü ile çözümü, temel MatLab uygulamaları.

 

Ders Kitabı

 

A.V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab, Sinyaller ve Sistemler, Prentice Hall Akademik Yayıncılık, 2008.
H. P. Hsu, Sinyaller ve Sistemler, Schaum's outline of theory and problems of engineering mechanics: statics and dynamics, McGraw-Hill Professional, 2003.
B. Girod, R. Rabenstein, A. Stenger, Signals and Systems, Wiley, 2001.

 

Yardımcı Ders Kitapları


A.V. Oppenheim ve R.W. Schafer, Discrete-time Signal Processing, 1989.
E.H. Glendinning, N. Glendinning, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, 2009.

 

İstatistik ve Olasılık  (3-0) 3

Olasılığa giriş, sonlu uzay örnekleri ve numaralandırma metodları, şartlı olasılık ve bağımsızlık. Tek boyutlu rastgele değişkenler (Ayrık). İkili, hipergeometrik ve poisson dağılımları. Tek boyutlu rastgele değişkenler (Sürekli). Beklentiler ve varyans. Normal dağılım ve diğer normal dağılımlar. Rastgele değişkenlerin fonksiyonları. İki ve daha çok boyutlu rastgele değişkenler. Rastgele örnekler.

 

Ders Kitabı

 

H. Demir, Olasılık, Nobel Yayın Dağıtım, 2003.
S. Lipschutz, Olasılık/ Schaum's Outlines, Nobel Yayın Dağıtım, 2007.
F. Akın, Olasılık, Ekin Kitabevi Yayınları, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları


E. T. Jaynes, G. L. Bretthorst, Probability theory: the logic of science, Cambridge University Press, 2003.
V. Rotar, Probability theory, World Scientific, 1997.

 

Biyomedikal Elektroniği (2-2) 3

İşlemsel Kuvvetlendiriciler (op-amp): Özellikleri,  karakteristikleri, offset voltaj ve akımı, kutuplama akımları, eviren ve evirmeyen kuvvetlendiriciler.  Fark ve enstrumentasyon kuvvetlendiricileri. Temel op-amp devreleri.  Hassas doğrultucular, kırpıcılar ve dalga şekli üreticileri. Karşılaştırıcılar, logaritmik ve antilogaritmik kuvvetlendiriciler. Regüleli güç kaynakları, şönt, seri, akım sınırlamalı ve anahtarlamalı regülatör devreleri. BJT, JFET ve MOSFET anahtarlama devreleri.  BJTve FET (Kaskat) devrelerinin birleştirilmesi. Bu elemanlarla medikal alandaki EEG,EKG ve EMG devrelerindeki alçak gürültülü gerilim kuvvetlendiricilerinin tasarımı.

 

Ders Kitabı

 

N. K. Jog, Electronics in Medicine and Biomedical Instrumentation, PHI Learning Pvt. Ltd., 2006.
S. S. Agrawal ,V. M. Mane, Bio-Medical Electronics with Oral Question and Answers, Nirali Prakashan, 2009.
Robert L. Boylestad and Louis Nashelsky "Electronic Devices and Circuit Theory" 9th Ed., Prentice Hall, New Jersey, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları


Theodore F. Bogart, Jr. ‘‘Electronic Devices and Circuits’’ Merrill Publishing Company, Columbus, Ohio.
C. R. Rao, S. K. Guha, Principles of medical electronics and biomedical instrumentation, Universities Press, 2001

 

Mikrodenetleyiciler (2-2) 3

Mikroişlemci ve mikrodenetleyici kavramları, mikrodenetleyici yapısı, mikrodenetleyiciler için geliştirme ortamları ve dilleri, mikrodenetleyici üreticileri, teknolojik eğilimler ve gelişmeler. Mikrodenetleyici mimarileri (Harvard-Von Neuman, RISC, CISC. vb.) mimariler arasındaki farklar, kullanım alanları, geliştirme araçları avantaj ve dezavantajları. Mikrodenetleyici geliştirme ortamı tanıtımı, proje oluşturma ve assembly dili ile kod yazma, program derleme, benzetime tabi tutma. Sistemi bir benzetim ortamında çizme, sistemin program kodunu yükleme, sistemi benzetime tabi tutma.

 

Ders Kitabı

 

Ahmet Turan Özcerit, Murat Çakıroğlu, Cüneyt Bayılmış, 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları, Papatya Yayıncılık, 2005.
Scott M., The 8051 Microcontroller, Prentice Hall.

 

Yardımcı Ders Kitapları


V. Udayashankara, M. S. Mallikarjunaswamy, 8051 microcontroller: hardware, software & applications, Tata McGraw-Hill Education, 2009.
M. Bates, PIC microcontrollers: an introduction to microelectronics, Elsevier, 2004.

 

Biyomekanik (3-0) 3

Mühendislik mekaniğinin insan kas-iskelet sistemine uygulanma yöntemleri. Dokuların mekanik özelliklerinin tanıtılması. Kinematik/mekanizma eklemlerin tanımlanması ve hesaplanması, kinematik bağlantılar ile biyolojik eklemeler arasındaki ilişkiler,  Kemik, kas, ve eklemlerin yapısal özellikleri ve mekanik analizi. Mekanik sistemlerin dinamiği. Ortopedik malzemelerin mekanik yönden incelenmesi, malzemelerde gerilme ve birim deformasyonlar. Biyomekanikle ilgili belli başlı araştırma alanlarıyla çözüm bekleyen problemlerin tanıtılması.

Ders Kitabı

 

D. V. Knudson, Fundamentals of biomechanics, Springer, 2003.
N. Özkaya, M. Nordin, D. Leger, Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion, and deformation, Birkhäuser, 1999.

 

Yardımcı Ders Kitapları


J. D. Bronzino, The biomedical engineering handbook, Springer, 2000.

 

Biyomedikal İşaret İşleme (2-2) 3

Hartley, Hilbert, Walsh, Hadamart dönüşümleri, sayısal süzgeçler, çoklu işaret işlemeye giriş, zaman frekans gösterimine giriş. Biyoelektrik sinyallerin (EKG, EEG, EMG, ERG, ENG) özellikleri, sinyal düzeyleri, frekansları ve işlenmesi. Konuşma sinyalleri ile ilgili temel parametreler. Konuşma sinyallerinin bilgisayar ortamında işlenmesi ile ilgili teknikler. Görüntü oluşturma teknikleri. Görüntü sinyalinin kaynağına bağlı olarak görüntü işleme tekniklerinin belirlenmesi ve bununla ilgili algoritmalar.

 

Ders Kitabı

 

M. H. Hayes, Sayısal İşaret İşleme, Nobel Yayın Dağıtım, 2006.
D. C. Reddy, Biomedical signal processing: principles and techniques, Tata McGraw-Hill Education, 2005.
E. N. Bruce, Biomedical signal processing and signal modeling, Wiley, 2001.

 

Yardımcı Ders Kitapları


M. Akay, Biomedical signal processing, Academic Press, 1994.

 

Biyomedikal Enstrumantasyon (2-1) 3

Enstrümantasyon temel kavramlarına giriş. Temel ölçme, standart ve birimler, elektrotlar ve dönüştürücüler. Biyomedikal yükselteçler, Elektrokardiyografi, Fizyolojik basınç ölçümü ile ilgili temel prensipler ve fonokardiyografi, kan hacim akışıyla ilgili ölçüm teknikleri, diğer kardiyovasküler yaşam destek üniteleri;defibrilatörler,kalp pilleri kalp-akciğer pompaları.Beyin parametrelerinin ölçümünde kullanılan sistemler,Solunumsistemiyle ilgili ölçümler.Solunum tedavi sistemleri.Yoğun ve koroner bakım üniteleri.Ameliyathaneler ve eletrocerrahi sistemleri.Klinik Laboratuar ölçüm sistemleri.Hemodiyaliz sistemleri,elektro-optik,tıbbi ultrasonik sistemler.

 

Ders Kitabı

 

R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation: technology and applications, McGraw-Hill, 2005.
R. S. Khandpur, Handbook of Biomedical Instrumentation, Tata McGraw-Hill Education, 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları


M. Singh, Introduction to Biomedical Instrumentation, PHI Learning Pvt. Ltd., 2010.

 

Veri Yapıları ve Algoritmalar (2-2) 3

Tek yönlü ve çift yönlü bağlantılı listeler, çevrimsel ve karma bağlantılı listeler, bağlantılı liste uygulamaları. Ağaç türleri ve ağaç üzerindeki işlemler, ikili ağaçlar, bağıntı ağaçları, ağaç düğüm işlemleri. Yığın tasarımı (FILO), kuyruk tasarımı (FIFO). Sıralama algoritmaları; araya sokma sıralaması, seçmeli sıralama, kabarcık, birleşmeli, kümeleme ve hızlı sıralama, arama algoritmaları; ardışıl ve doğrusal arama, ikili arama, ağaç üzerinde ikili arama, çırpı (hash) algoritması, çakışma çözümlemesi. Graf tanımları, grafların bellek üzerinde tutulma biçimi.

 

Ders Kitabı

 

Dr. Rifat ÇÖLKESEN, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Papatya Yayıncılık, 2012.
Olcay Taner Yıldız, C && Java ile Veri Yapılarına Giriş, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları


Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest,Clifford Stein, Introduction to Algorithms , The MIT Press, 2009.
Narasimha Karumanchi, Data Structures and Algorithms Made Easy: Data Structure and Algorithmic Puzzles, Second Edition, CreateSpace Independent Publishing Platform; 2 edition, 2011.

 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2-1) 3

Tıp elektroniğinin yeri ve cihazların gelişimi. Hücrelerde elektriksel aktivite ve biyoelektrik potansiyeller. Sinir sistemi ve ölçüm düzenleri. Kasların yapısı ve EMG işaretlerinin ölçülmesi. Kalp ve dolaşım sistemi. EKG işaretlerinin ölçülmesi. EKG ölçüm düzeni ve bu cihazlarda kullanılan diğer devreler. Uyarılmış potansiyelli işaretler ve EEG ölçümleri. Kan hücre sayıcı, PH/kan gaz ölçer, otoanalizör, spirometre, solunum gaz analizörleri, oximetres, biyoelektrik empedans ölçümü ve çeşitli klinik cihazların incelenmesi, protezlerin gelişimi ve cerrahi protezler, biyomalzemelerin mekanik ve fiziksel davranışları: yüzey analizleri ve aşınma testi, biyomalzemelerde korozyon, biyomalzemelerde biyolojik uyumluluk, protez malzemelerinin seçimi, metal ve alaşımları, polimerler, seramikler, dişçilik malzemeleri, gözenekli malzemeler, dokuma özellikli malzemeler, emici ve emici olmayan özellikteki malzemeler, protez üretimi ve tasarım, ortopedik amaçlı protez malzemeleri, kalp ve solunum sistemleri protez malzemeleri, plastik ve rekonstrüktif cerrahi protez malzemeleri.

 

Ders Kitabı

 

Webster, J. Medical Instrumentation, New York, USA. 1998.
Carr, J., Brown, J. Introduction to Biomedical Equipment Technology, New York, John Wiley&Sons Publisher, 1981.
A. Y. K. Chan, Biomedical device technology: principles and design, Charles C Thomas Publisher, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları


D. Shi, Biomedical devices and their applications, Springer, 2004. 
G. Zouridakis, Biomedical technology and devices handbook, CRC Press, 2004.

 

Biyomedikal Tasarım ve Uygulama (2-2) 3

Bağımsız araştırma ve uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanının danışmanlığında bir çalışma yapılarak bu çalışmanın raporunun hazırlanmasını kapsar. Verilen projeler bir veya iki dönemlik olabilir. Grup veya bireysel düzeyde bir biyomedikal cihazın tasarımını kapsar. Elektriksel güvenlik prensipleri, elektriksel izolasyon, biyomedikal cihaz örnekleri, biyomedikal cihaz tasarımında mikrokontrolör kullanımı, portabıl biyomedikal cihaz tasarımı analiz ve tasarımı. Problemin belirlenmesi, çözüm için alternatif yaklaşımların tespiti. Dönemlik bitirme projeleri bağımsız olabileceği gibi ardışık çalışmalar şeklinde de olabilir.

 

Ders Kitabı

 

M. J. Jackson, J. P. Davim, Medical Device Manufacturing, Nova Science Publishers, Incorporated, 2011.
B. El-Haik, K. S. Mekki, Medical device design for six sigma: a road map for safety and effectiveness, John Wiley and Sons, 2008.

 
Yardımcı Ders Kitapları

P.H. King, R. C. Fries, Design of biomedical devices and systems, C Press, 2008

 

Tıbbi Görüntüleme (2-2) 3

İki boyutlu örnekleme kuramı, örtüşme ve nicemleme. Renk bilimi temelleri, insan görme ve görüntü algılama sistemleri. İki boyutlu DFT, DCT ve dalgacık dönüşümleri. Görüntü süzgeçlemesi, ayrıt saptama, pekiştirme ve görüntü onarımı. Ters problemler ve tomografik geri çatma. Renk ve desen ayrıtlamayı kapsayan görüntü analizi. Görüntü sıkıştırma. Tıbbi görüntülemenin temelleri, tıbbi görüntü işleme. X ışını ile görüntüleme ve hesaplanmış tomografi (CT). Manyetik rezonans görüntüleme (MRI). Ultrason görüntüleme. Renkli doppler ekokardiyografi. Nükleer tıp ve gamma kameralar.

 

Ders Kitabı

 

İ. Karagöz, O. Eroğul, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Ankara, Haberal Eğitim Vakfı, 1998.
Perry Sprawls, Physical Principles of Medical Imaging, USA , Aspen Publishers, 1987.

 

Yardımcı Ders Kitapları


C. T. Leondes, Medical Imaging Systems Technology: Methods in diagnosis optimization, World Scientific, 2005.

 

Hastane Yönetimi ve Klinik Mühendisliği (3-0) 3

Klinik mühendisliğinin temelleri. Hastane organizasyonu. Tedarik politikaları. Klinik mühendisliği bölümünün kurulumu. Tıbbi teknoloji yönetimi hastane yönetimi ve klinik mühendislik merkezlerinin görev ve sorumlulukları, hastane bilgi sistemi, radyoloji bilgi sistemi, biyomedikal bilgi sistemi, tıp teknolojilerinin yaşam döngüsü, ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazların faal tutulmasında karşılaşılan güçlükler, bakım onarım kalibrasyon planlamaları, toplam kalite yönetimi, radyoloji cihazlarının işletilmesi ve yönetimi, nükleer tıp Cihazlarının işletilmesi ve yönetimi, ameliyathane ve yoğun bakım merkezlerindeki tıbbi cihazların yönetimi, tıbbi gaz sistemlerinin işletilmesi, sterilizasyon merkezlerinin yönetimi, tıbbi cihazlarda alt yapı sorunları ve çözümleri.

 

İngilizce Teknik Rapor Yazımı (2-0) 2

 

Teknik yazımın temel kuralları, bilimsel İngilizce’nin temel nitelikleri, ilk yazımda dikkat edilmesi gerekenler, grafiklerin hazırlanması, tabloların hazırlanması, yazı başlığının belirlenmesi, özet yazımı, giriş bölümü yazımı, materyal ve metod bölümü yazımı, sonuçlar bölümü yazımı, tartışma bölümü yazımı, referansların yazımı, yazımdaki yaygın hatalar. Teknik raporlama stilleri, unsurları ve yapıları ile rapor hazırlamanın araştırma, bilgi özümseme, değerlendirme ve raporun son yapılandırılması konuları işlenir.  Etkili sunum yapmanın önemi ile etkili sunum için gerekler ve yöntemleri aktarılır.  Öğrenciler tarafından dönem boyunca hazırlanan Teknik Rapor ve bunun sınıftaki sunumu ile ders içeriği pekiştirilir.

 

Ders Kitabı

 

H. Tutar, C. Erdönmez, M. K. Yılmaz, Genel ve Teknik İletişim, Seçkin Yayıncılık, 2008.
L. Hering, H. Hering, How to Write Technical Reports: Understandable Structure, Good Design, Convincing Presentation, Springer, 2010.

 
Yardımcı Ders Kitapları

J. W. Souther, M. L. White, Technical Report Writing, Wiley, 1977.
Björn Gustavii, How to Write and Illustrate a Scientific Paper, Cambridge University Press, UK, 2003.

 

 

SEÇİMLİK DERSLER

Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları (3-0) 3

Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması ve OSI Referans Modeli. Fiziksel Katman ve Veri Bağı Katmanı Detayları. LAN Teknolojileri (Ethernet, Token Ring, Token Bus). Omurga Teknolojileri (FDDI, ATM). Arabağlantı Cihazları. TCP/IP Mimarisi - 1, -2. IP Adresler, IP Yönlendirme, Alt ağ oluşturma. Router, Yönlendirme, adresleme ve alt ağlar. TCP/IP ve UDP. Yönlendirme protokolleri. Yönlendirici bileşenleri. Yönlendirici komut satır arayüzü. Yönlendiricinin çalıştırılması ve kurulumu. Yönlendirici konfigürasyonu, erişim kontrol listeleri konfigürasyonu. Geniş alan ağları ve yönlendirici. PPP ve Frame-Relay konfigürasyonu

 

Ders Kitabı

 

D. Öner, Bilgisayar Ağları, Papatya Yayıncılık, 2010.
L. L. Peterson, B. S. Davie, Computer Networks: A System Approach, Elsevier, 2011.
W. Stallings, Data and Computer Communications, Prentice Hall, 2004.
J. Walrand, Communication Networks: A First Course, McGraw-Hill Science, Engineering, and Math Series, Boston, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları


V. S. Bagad, I. A. Dhotre, Computer Networks, Technical Publications, 2009.
P. Ciccarelli, C. Faulkner, Foundations Networking, San Francisco, SYBEX, 2004.
T. Lammle, CCNA, (640-802): Cisco Certified Network Associate Study Guide, John Wiley and Sons, 2007.

 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (3-0) 3

Temel kavramlar, veri tabanının avantajları ve dezavantajları, klasik dosya sistemi ve veri tabanı sistemi, klasik dosya sistemlerinin sakıncaları, veri tabanı sisteminin yararları, veri tabanı sistemlerinin temel özellikleri, veri bağımsızlığı, verinin soyutlanması, veri güvenliği, veri bütünlüğü, veri paylaşımı, veri tabanı sisteminin öğeleri (veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemi, donanımlar, yazılımlar, kullanıcılar), veri tabanı yönetim sistemi kavramı ve mimarisi (dış düzey, kavramsal düzey, iç düzey ve eşlemeler), veri modelleri (hiyerarşik, ağ ve ilişkisel), yapısal sorgulama dili (SQL), ticari veri tabanı sistemleri, MS access ile uygulama geliştirme.

Ders Kitabı

 

R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database Management Systems-Third Edition, McGraw Hill, 2003.
Y. Özkan, Veri Tabanı Sistemleri. Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları


Z. A. Burma, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (SQL/PL–SQL/T–SQL), Seçkin Yayıncılık, 2009.
Y. Daşdemir, Veri tabanı yönetim sistemleri, Türkmen Kitabevi, 2004.

 

Biyomedikal Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları  (3-0) 3

Tıbbi informatik hasta verileri. Tıbbi verilere eğri uydurma ve interpolasyon. Tıbbi sinyallerin toplanması, saklanması ve analizi. Bilgi sistemlerinin güvenirliği. Biyomedikal Mühendisliğinde Tıp, farmakoloji ve Genetik gibi dallarda araştırma ve analiz amacıyla kullanılan yazılımlar ve MATLAB uygulamaları. Algoritma, veri tabanı ve benzetim geliştirme teknikleri.

 

Ders Kitabı

 

E. H. Shortliffe, J. J. Cimino, Biomedical informatics:  computer applications in health care and biomedicine, Springer, 2006.
J. Tan, Medical informatics:  concepts, methodologies, tools, and applications, 1. cilt., IGI Global snippet, 2008

 

Yardımcı Ders Kitapları


F. T. De Dombal, Medical informatics:  the essentials. Butterworth-Heinemann, 1996.
H. Chen, Medical informatics:  knowledge management and data mining in biomedicine, Springer, 2005.

 

Tıbbi Dokümantasyon & Arşiv Bilgisi (3-0) 3

Bilgi ve belge ile ilgili temel kavramlar (Bilgi; Belge; Arşiv; Dokümantasyon ) Bölge Yönetiminin Kapsamı (Belge üretimi; Dolaşımı ve kullanılması; Düzenlenmesi ve korunması; Belge Çeşitleri ) Bilgi kaynaklarını sınıflandırma sistemleri. Bilgi ve belge hizmeti sunan kurumlar. Tıbbi Dokümanlar Hakkında Genel Bilgiler (Doküman, Dokümantasyon, Tıbbi Doküman, Tıbbi Dokümantasyon, Tıbbi Doküman ve Tıbbi Dokümantasyon tarihçesi. Sağlık hizmetlerinin tanımı, yapısı ve özellikleri Tıbbi Dokümanların temel özellikleri.(Tıbbi Dokümanların önemi; Tıbbi Dokümanların türleri) Hasta dosyaları. (Hasta dosyalarının önemi; Hasta dosyalarının başlıca kullanıcıları ve kullanım alanları; Hasta dosyalarının kapsamı ve düzenlenmesi; Hasta dosyalarının gizliliği, mülkiyeti; Hasta dosyalarında yer alan belgelerin değerlendirilmesi, sıralanması ve düzenlenmesi; hasta dosyalarının standardizasyonu.) Tıbbi arşivde kullanılan indeksler (Hasta indeksi; Hastalık ve ameliyat indeksleri; Doktor indeksi ) Tıbbi Dokümanların numaralanması ve dosyalanması (Numaralama yöntemleri; Dosyalama sistemleri ve kontrolü; Hasta isimleri indeksi ve sıralama yöntemleri. Hasta dosyaları (tıbbi) arşivi. (Bölüm ve fonksiyonları; Mimari yapısı ve özellikleri; Yönetim ve organizasyonu; Örgütlenme modelleri (Merkezi örgüt modeli; Merkezi olmayan örgüt modeli; Karma modeller) ,Fonksiyonel ilişkileri; Arşiv komitesinin oluşumu, görev ve çalışmaları; Tıbbi Denetim araçları.

Ders Kitabı

 

D. E. Wiger, The Clinical Documentation Sourcebook, John Wiley and Sons, 2010.
F. Leiner, Medical data management : a practical guide, Birkhäuser, 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları


J. G. Seare, Medical documentation: streamlining an essential clinical process, Medicode, 1996.

 

Biyomekanik Modelleme Teknikleri (2-1) 3

Biyomekanik elemanların bilgisayar destekli modellenmesi, Biyolojik sert ve yumuşak dokuların modellenmesi, medikal görüntüleri (MRI, BT v.b) kullanarak 3B modelleme, Meshing ve Remeshing modelleme tekniklerinin kullanılması, Protez veya implantların hastaya göre model geliştirme teknikleri, Tersine mühendislik tekniklerinin biyomekanik modelleme alanında  kullanımı, Protez veya implantların tasarımı ve prototip imalatı.

 

Ders Kitabı

 

D. V. Knudson, Fundamentals of biomechanics, Springer, 2003.
N. Özkaya, M. Nordin, D. Leger, Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion, and deformation, Birkhäuser, 1999.

 

Yardımcı Ders Kitapları


J. D. Bronzino, The biomedical engineering handbook, Springer, 2000.

 

Yapay Sinir Ağları (3-0) 3

Yapay Sinir Ağlarına giriş ve genel yapısı, Yapay Sinir Ağ modelleri, Yapay Sinir Ağların eğitilmesi ve  öğrenme algoritmaları, İleri beslemeli ağlar, Çok katmanlı ağlar, Geri beslemeli ağlar  ve örnekler, proje çalışması.

 

Ders Kitabı

 

J. A. Freeman, D. M. Skapura, Neural Networks Algorithm, Aplications and Programming Techniqes, Addison-wesley Publishing Company, 1992.
Ş. Sağıroğlu, Ş.Beşdok, M.Erler, Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları-I, Ufuk Kitap., 2003.
E.Öztemel, Yapay Sinir Ağları, Papatya yayıncılık, 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları


Ç. Elmas, Yapay Sinir Ağları (Kuram, Mimari, Uygulama), Seçkin Yayıncılık, 2003.

 

Biyoteknoloji (3-0) 3

Hücre mühendisliği, doku mühendisliği, protein mühendisliği, akıllı polimerler, nanoteknoloji, yapay böbrek, yapay kalp, gen tedavisi, karaciğer destek sistemleri, biyoafinite kromatografisi, ekstrakorporeal tedavi, biyoyongalar, moleküler görüntüleme teknikleri, yapay deri ve yapay kan konuları işlenir.

 

Ders Kitabı

 

J. E. Smith, Biotechnology, Cambridge University Press., 2004.
D. P. Clark, N. J. Pazdernik, Biotechnology: applying the genetic revolution, Elsevier, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları


S. R. Barnum, Biotechnology: an introduction, Wadsworth Pub. Co., 1998.
K. Trehan, Biotechnology, New Age International, 1990.

 

Rekombinant DNA teknolojisi ve uygulama alanları (3-0) 3

RNA ve DNA izolasyonu, cDNA sentezi, Gen klonlama, rekombinant protein ekspresyonu, rekombinant protein saflaştırması ve tag teknolojileri (His-tag, S-tag, MAL-Tag, Exact-Tag ve FLAG-TAG, GFP-TAG), Jel elektroforezi, Blotlama teknikleri (Western Blot, Southern Blot, Northern Blot), Görüntüleme teknikleri, PCR, Real-time PCR ve uygulamaları, Antikor teknolojileri ve önemi.

 

Ders Kitabı

 

G. Bilgen, İ. Demir, S. Yüce, Genetik, Seçkin Yayınevi, 2010.
N. Kandemir, A. Yıldırım, Y. Kardağ, M. A. Sakin, Genetik, Nobel Yayın Dağıtım, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları


M. Y. Herring, Genetic engineering, Greenwood Publishing Group, 2006. 

 

Nanoteknolojiye Giriş (3-0) 3

Fiziksel Boyutlandırma, Nanoteknoloji ve Nano bilimin Geleceği, Nano ve Mikro Mühendislik, Nano ve mikro teknolojiler, Moleküler ve Nano-Elektronik: kavram ve dizayn, Nano yapılı Tozların ve filmlerin kimyasal sentezi ve üretimi, Nano kristalin malzemelerin termal sprey işlemi, Katı hal yöntemi ile üretilen nano yapılı malzeme ve kompozitler. Nanokristalin tozların yoğunlaştırma metotları, Elektro biriktirilmiş nano kristalin malzemeler. Nano kristalin malzemelerde difüzyon, nano kristalin metallerde mekanik özellikler. İki fazlıo nano kristalin malzemelerde oluşum, kararlılık ve mekanik özellikler, Nano yapılı elektronik ve opto elektronik malzemeler, Karbon Nano tüpler, Nano-bio teknoloji.

 

Ders Kitabı

 

Ş. Erkoç, Nanobilim ve Nanoteknoloji, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A. Ş., 2007.
N. H. Malsch, Biomedical nanotechnology, Taylor & Francis, 2005.
V. Labhasetwar, D. L. Leslie-Pelecky, Biomedical applications of nanotechnology, Wiley-Interscience, 2007.

 
Yardımcı Ders Kitapları

M. Erbudak, Fizikçi Gözüyle Nanoteknoloji, TÜBA Yayınları, 2007.
V. Vogel, Nanotechnology: Nanomedicine. Wiley-VCH, 2009.
L. E. Foster, Nanotechnology: Science, Innovation, and Opportunity, Prentice Hall PTR, 2009.

 

Biyomedikal Optik (3-0) 3

Biyomedikal optik dersi optik konusundaki temel kavramlara giriş yaparak ışığın genel prensipleri, ışın, geometrik ve fiber optik sistemler, lazerler, girişim ve kırınım, doku optiği, biyofotonik gorüntüleme konularını içerir.

 

Ders Kitabı

 

L. V. Wang, H. Wu, Biomedical optics: principles and imaging, Wiley-Interscience, 2007.
R. Splinter, B. A. Hooper, An introduction to biomedical optics, Taylor & Francis, 2007.

 
Yardımcı Ders Kitapları

N. Ramanujam, Handbook of Biomedical Optics, Taylor and Francis, 2010.

 

Tıbbi Cihazlarda Kalite Yönetimi(3-0) 3

Tıbbi cihaz tanımı; IEC 60364-7-710 Standardına göre tıbbi alan tanımları ve tanımlı alanlar için özel tesisat kuralları; Tıbbi cihaz alırken uygulanacak seçim ölçütleri (kriterleri).; Teknik servis kurulumu ve ESD; Standardizasyon, Toplam Kalite Yönetimi ve CE; Tıbbi Gaz Sistemleri; Sterilizasyon; Hastane Atıkları; Tıbbi Alanlarda ve Tıbbi Cihazlarda Emniyet Kuralları; Tıbbi Cihaz Yönetmenliği

 

Ders Kitabı

 

M. J. Jackson, J. P. Davim, Medical Device Manufacturing, Nova Science Publishers, Incorporated, 2011.
B. El-Haik, K. S. Mekki, Medical device design for six sigma: a road map for safety and effectiveness, John Wiley and Sons, 2008.

 
Yardımcı Ders Kitapları

Carr, J., Brown, J. Introduction to Biomedical Equipment Technology, New York, John Wiley&Sons Publisher, 1981.

 

Kablosuz Algılayıcı Ağlar (3-0) 3

Algılayıcılar ve ağlara giriş, Endüstriyel iletişim protokolleri, RS485, CAN bus, gömülü yerel iletişim protokolleri, Akıllı algılayıcılar, Kablosuz algılayıcılar ve ağları, Kablosuz algılayıcı tek düğüm mimari yapısı, Taşma, dedikodu vs iletişim protokolleri, Zig Bee, Bluetooth, Kullancı tanımlı protokoller, Kablosuz algılayıcılarda fiziksel katman için radyo modülleri, Güç tüketimi ve frekans bandı kullanımı, Kablosuz algılayıcı ağ uygulamaları, Gezgin kablosuz algılayıcılar ve lokalizasyon.

 

Ders Kitabı

 

I. F. Akyildiz, M. C. Vuran, Wireless Sensor Networks, John Wiley and Sons, 2010.
A. Özbilen, Kablosuz Ağlar, Pusula Yayıncılık ve İletişim, 2006.

 
Yardımcı Ders Kitapları

C. S. Raghavendra, Wireless Sensor Networks, Springer, 2006.

 

Radyasyon Fiziği (3-0) 3

Radyasyonda kavramlar, Termal Radyasyon, Işın Kuantumları (foton kavramı), Atomik Yapı ve Radyasyon, Röntgen Işınlarının Elde Edilmesi, Saçılması, Absorpsiyonu. Nükleer yapı ve Radyoaktivite. Radyasyon Sayaçları, Doz Tanımları, Doz Ölçümleri. Radyasyonun Etkileri.

 

Ders Kitabı

 

E. B. Podgorsak, Radiation Physics for Medical Physicists (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering), Springer, 2008.
F. H Attix, Introduction to radiological physics and radiation dosimetry,Willey-VCH, 1986.

 
Yardımcı Ders Kitapları

D. T. Graham, P.J. Cloke, Principles of radiological physics, Elsevier Health Sciences, 2003.

 

Biyoelektromanyetizma (3-0) 3

Temel kavramlar. Vektör analizi. Elektrik kaynakları ve elektrik ve manyetik alanlar. Membran biyofiziğine giriş. Aksiyon potansiyelleri. Hacim kaynakları ve hacim iletken alanları. Bir hacim iletkeni olarak insan vücudu. Hacim kaynakları ve hacim iletkenlerinin analiz yöntemleri. Biyomanyetik ölçümler.

 

Ders Kitabı

 

J. Malmivuo, R. Plonsey, Bioelectromagnetism: principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields, Oxford University Press., 1995.
R. Plonsey, R. C. Barr Bioelectricity: a quantitative approach, Springer, 2000.

 
Yardımcı Ders Kitapları

R. M. Gulrajani, Bioelectricity and biomagnetism, Wiley, 1998.

 

Robotik ve Medikal Uygulamaları (3-0) 3

Robotiğe giriş, Özel tanımlamalar ve homojen dönüşümler, ileri kinematik, ters kinematik, Jakobiyen matrisinin elde edilmesi, yörünge planlaması, robot dinamiği, manipülatörlerin mekanik tasarımı, robot programlama dilleri. Medikal robotik uygulamaları.

Ders Kitabı

 

S. Küçük, Z. Bingül, Robot Tekniği-I, Birsen Yayınevi, 2004.
J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, Pearson/Prentice Hall, 2005.
R. Schilling, Fundamentals of Robotics Analysis and Control, Prentice Hall,  1990.

 
Yardımcı Ders Kitapları

S. Niku, Introduction to Robotics, John Wiley and Sons, 2010.

 

Fizyolojik Kontrol Sistemleri ve Modelleme  (3-0) 3

Fizyolojik kontrol sistemleri dersinde, vücudun kimyasal bileşimi, moleküler kontrol mekanizmaları, homeostatik mekanizmalar, nöral kontrol mekanizmaları, sensör sistemleri, hormonal kontrol mekanizmaları ve vücut hareketinin kontrolü bilgileri aktarılır.

 

Ders Kitabı

 

M. C. K. Khoo, Physiological Control Systems: Analysis, Simulation, and Estimation, IEEE Press, 2006.
J. J. Batzel, F. Kappel, D. Schneditz, H.T. Tran, Cardiovascular and respiratory systems: modeling, analysis, and control, Industrial and applied mathematics, Philadelphia, 2006.

 
Yardımcı Ders Kitapları

I. A. Reezek, Information dynamics in physiological control systems, 1997.

 

Biyoenformatik  (3-0) 3

Biyolojik veri tabanları. Dizi hizalama. Filogenetik ağaçlar. Protein yapı ve fonksiyon tahmini. İlaç keşfi. Microarray veri analizi. Sistem biyolojisi.

Ders Kitabı

 

Arthur M. Lesk. Introduction to Bioinformatics, Oxford University Press, 2008.

 
Yardımcı Ders Kitapları

M. Zvelebil and J. O. Baum, Understanding Bioinformatics, Garland Science, 2008.

 

Otomatik Kontrol Sistemleri  (3-0) 3

 

Temel kontrol kavramları, açık & kapalı çevrim kontrol, Geribesleme, Laplace dönüşümleri, Transfer fonksiyonları, Blok diyagramlar, Fiziksel sistemlerin matematiksel modelleri, Durum değişkenleri analizi, Kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik kavramları, Kontrol sistemlerin zaman tanım bölgesinde analizi, Sistemlerin geçici ve kalıcı durum davranışları, Routh-Hurwitz kararlılık analizi, Kök yer eğrileri yöntemi, Bode ve Nyquist çizimleri, PID kontrol sistemlerinin tasarımı, Matlab/Simulink simulasyonları.

 

Ders Kitabı

 

K. Ogata, Modern Control Engineering, Prentice Hall, 1997.
B.C. Kuo, Automatic Control Systems, Prentice Hall, 1995.

 

Yardımcı Ders Kitapları


F. Golnaraghi, B. C. Kuo, Automatic Control Systems, Wiley, 2009.

 

Akışkanlar Mekaniği (3-0) 3

 

Akışkanlar Dinamiğine giriş. Akışkanlar mekaniğinin biyolojik sistemlerde taşınım uygulamaları. Hidrolik ve pnömatik sistemlerin tanımı ve hesaplamaları. Akışların kinematiği, hidrostatik, madde korunumu ilişkisi. Biyolojik sistemlerde akışlar, Poiseuille akışı, Euler akışı, viskoz akışlar, Stoke akışı. Dolaşım ve solunum sisteminde akışkanlar mekaniği. Peristaltik hareketler. İnsan vücudunda düzenli ve düzensiz akışlar.

 

Ders Kitabı

 

H. Umar, Akışkanlar mekaniği, Nobel yayın dağıtım, 2011.
F.M. White, Akışkanlar mekaniği, Literatüre yayıncılık dağıtım, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları


H. Umar, Akışkanlar dinamiği problemleri, Dora yayıncılık, 2010.

 

Biyomedikal Sensör ve Çeviriciler (3-0) 3

Biyosensör tasarımının temelleri, Fiziki optik, elektrik, mekanik ısıl algılama mekanizmalarının analizi, çeviricilerin özellikleri, dinamik doğrusallık, biyolojik elemanların histerezis ve frekans aralığı, biyolojik elemanlar, tıbbi, biyolojik ve kimyasal sensörler ve çeviriciler, optik.

 

Ders Kitabı

 

J.G Webster. Medical Instrumentation, John Wiley, 2010.
S.Ananathi, Medical Instruments, New Age International, 2005.

 
Yardımcı Ders Kitapları

E.Yazgan, M.Korürek, Tıp Elektroniği, İ.T.Ü. Yayınları,1996.
R.Aston, Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement, Merril Publishing Company,1990

 

İş Hukuku (2-0) 2

Hukuka giriş. Hukukun temel kavramları, hukukun benzer kurumlarla karşılaştırılması, hukukun kaynakları. İş hukukunun özellikleri. İş Kanununun kapsamı. İş hukukunun temel kavramları. İş hukukunun kaynakları. İş sözleşmesi ve işçi buluşları. İşin düzenlenmesi,İşçi ve işverenin borçları. Ücret, iş sağlığı ve güvenliği, iş güvenliği ile görevli mühendis ve teknik elemanlar, esnek çalışma türleri, iş ilişkisinin sona ermesi ve kıdem tazminatı kavramları, sosyal güvenlik kurumları konuları ele alınmaktadır.

 

Ders Kitabı

 

E. Güven,  ve U. AYDIN, İŞ HUKUKU DERSLERİ, Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yayını, Eskisehir, 1965.
E. Karacan, İŞ HUKUKU, Umuttepe Yayınları, 2010.

 
Yardımcı Ders Kitapları

E. Poyraz, 6111 Sayılı Torba Yasadaki Değişikliklerle İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2011.

 

 

Biyomedikal Fizik (3-0) 3

Giriş, Canlı Sistemler, Radyoaktiflik ve ışın biyofiziği, Hücre yapıtaşları, Hücre içi elektriksel ortam, Membran potansiyelleri, Biyoenerjetik, Canlı Sistemler Kuramı, Enzimler ve Fiziksel İlkeler, Molekülsel Biyofizik, Hücreden yüksek canlılara geçiş, Solunum biyofiziği. Dolaşım biyofiziği, Kas hareketinin oluşumu, Biyolojik Sistemlerde Transport Teorisi.

 

 

Görüntü İşlemeye Giriş (3-0) 3

Görüntü işlemeye giriş, temel kavramlar ve veri tipleri, Sayısal İmge Gösterimi (imge biçimleri, görüntü aygıtları, imgeleri sayısallaştırma, gri ton histogramı); İkili İmge İşleme (eşikleme, geometrik özellikler, topolojik özellikler); Gri Tonlamalı İmge İşleme (istatistiksel işlemler, uzamsal işlemler, bölütleme, ayrıt saptama, morfolojik işlemler); Histogram işlemleri, görüntü iyileştirme, görüntü dönüşüm teknikleri, frekans bölgesinde görüntü iyileştirme, görüntü restorasyonu, renkli görüntü işleme, dalgacık dönüşümleri, görüntü sıkıştırma, morfolojik görüntü işleme, görüntü bölütleme teknikleri, Kenar Algılama.

 

 

Biyoelektrik (3-0) 3

Biyoelektrik kaynaklar. Tek bir hücrenin doku içinde oluşturduğu alan. Eylem (aksiyon) potansiyelinin oluşması ve lifler boyunca ilerlemesi. Silindirik yapılar ve bunlarda oluşan potansiyel. Transmisyon hattı teorisi. Vücut yüzeyi potansiyeli ve kalp kaynakları ile bağıntısı. Homogen olmayan ortamlarda potansiyel. Elektrokardiyogram. Karşılıklılık. İleri doğru problemler ve ters problemler. Empedans pletizmografisi. Empedans tomografisi. Sayısal metotlar. Görüntü metodu.

 

 

Tıbbi Cihaz Bakım ve Kalibrasyonu (3-0) 3

Tıbbi cihazlarda kalibrasyon tanımı ve önemi. Kalite kavramı ve standartları.Tıbbi cihaz kalibrasyonunda karşılaşılan tipik ve güncel sorunlar, tıbbi cihazlarda kalibrasyon gerektiren durumlar, cihaz tipine göre genelde oluşan fonksiyon arızaları, cihazlara göre kalibrasyon sıklığı ve test edilmesi gereken parametreler. Tıbbi cihaz kalibrasyonu ile ilgili hizmet alanları, kalibrasyon hizmeti ile ilgili kuruluşlar. Meslek etiği, Kalibrasyonun hukuki yönü.

 

 

İşaret İşleme Uygulamaları (3-0) 3

Dijital sinyal işleme kartları ile sinyallerin edinilmesi, işaret işleme metotlarının gerçek zamanlı olarak alınan sinyallere uygulanması. Biyomedikal sinyallerin ileri sinyal işleme metotları ile incelenmesi.

 

 

Örüntü Tanımaya Giriş (3-0) 3

Örüntünün tanımı ve temel kavramlar. Pattern sınıfları. Öznitelik Çıkarma/Seçme. Örüntü sınıflandırma teknikleri. İstatistiksel örüntü sınıflandırma. İstatistiksel karar verme kuramı. Makine öğrenmesine giriş. Makine öğrenmesi ile örüntü tanıma. Öğretmenli ve öğretmensiz öğrenme. Sınıflandırmada hata analiz yöntemleri. Biyomedikal Uygulamalar.

 

 

Veri Madenciliği (3-0) 3

Veri Madenciliğine Giriş, Veri madenciliğinin tarihçesi.Veri Madenciliği Teknikleri, Operasyonları ve Algoritmaları, Veri Madenciliği Uygulamaları, Veri Madenciliği Problemleri, Metin Madenciliği, Web Madenciliği, Örnek Uygulamalar. Tıbbi verilerin toplanması ve saklanması için kullanılan sistemler ve veri tabanları. Tıbbi verilerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlayan yazılımsal karar mekanizmaları. Veri madenciliğinin hukuksal yönleri.

 

 

Nesneye Yönelik Programlama (3-0) 3

Nesneye yönelik problem çözme. Sınıf, nesne kavramları. Sınıf yapısı, kurucu ve yok ediciler, özel, korunmuş ve genel bölümler. Sınıf içinde operatör ve fonksiyon isimlerinin yeniden yüklenmesi. Türemiş sınıflar. Sanal sınıflar. Çok şekillilik. Kalıtım. Uygulamalar.

 

 

İmplant Tasarımı ve Teknolojileri (3-0) 3

İmplant doku etkileşimi. Tasarım sürecinde gerilme analizinin rolü, anatomik uygunluk ve şekil boyut biçimleri, biyomalzeme seçimi; cerrahi implantasyon prosedürlerinin enstrümantasyonu, İmplantların kullanımı ile ilgili klinik problemler ve onların çözümü. İmplantlarda hasar tipleri, korozyon ve yorulma. Gerilme konsantrasyonu, Çatlak başlangıcı ve ilerleme mekanizmaları. Kırık tipleri. Esnek ve sert kırıklar. Mikroskop tekniği ile hasar analizi. Ömrü ve vaka örnekleri. Güvenlik ve verimlilik için klinik öncesi testler.

 

 

Protez Tasarımına Giriş (3-0) 3

Alt, üst uzuv protezleri, işlevsel ihtiyaçlar, tasarım kriterleri, düzeni. Kontrol, vucut ya da harici olarak yönetilen protezler. İmplante edilmiş yapay eklemler, eklem patholojisi, implantlara doku tepkisi, tipleri ve eklemlerde implant başarısızlıkları, vücut implantları, kalp kapakçığı, kalp pompası, kan ölçer, kemik ve eklemler, kalbe yardımcı aygıtlar, yapay kalp, pankreas ve böbrek.

 

 

Nörofizyoloji ve Uygulamaları (3-0) 3

Beyin ve davranış, duyu fizyolojisi, somatik duyu yolları, ağrı ve analjezi, Beynin motor sistemleri, refleksler, beyincik, motor korteks, bazal gangliyonlar, hipotalamus ve limbik sistem, kan-beyin bariyeri ve beyin omurilik sıvısı, Beyin EEG sinyallerinin incelenmesi.

 

 

İleri Biyokimya (3-0) 3

Biyolojik moleküllerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin saptanması, Biyolojik moleküllerin elde edilip saflaştırılması, Biyolojik sıvı ve doku örneklerinde yapılan incelemeler ve bunların yorumlanması, vücut sıvı ve dokularında çeşitli biyomoleküllerin analizi, sedimantasyonu, Biyolojik örneklerde biyokimyasal ölçümler, Doku homojenatlarının hazırlanması ve homojenizasyonu, Tampon sistemler ve tampon çözeltilerin hazırlanması, Spektrofotometrik analizler, temel çöktürme prensipleri ve santrifüjleme metodları.

 

 

Biyomedikalde Mikrodalga Uygulamaları (3-0) 3

Medikal görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme ve mikrodalga görüntüleme yöntemleri, biyomedikal radarlar ve yaşamsal işaretlerin izlenmesinde bozucu olmayan ve radara dayanıklı teknikler, biyolojik hücreleri incelemede mikrodalga spektroskopisi ve algılama teknikleri, uzaktan ölçme için radyo frekansı ve mikrodalgaları kullanarak medikal implant aygıtları ve elde taşınır sistemler.

 

İşletme Yönetimi ve Ekonomisi (2-0) 2

İşletme ekonomisi hakkında genel bilgiler ve tanımlar. İşletme ekonomisinin tarihi gelişimi, işletme çeşitleri, kuruluş yeri seçimi ve analizi,genel işletme fonksiyonlarının analizi (Üretim,Pazarlama,Yönetim, Finansman, Personel, AR-GE ). Yönetim fonksiyonlarının analizi. İhtiyaç, mal ve hizmet, fayda-değer, üretim faktörlerinin analizi, teşebbüs ve çeşitleri. Ekonomik doktrinler, fiyat mekanizması. Tüketim teorisi, üretim teorisi, piyasa ve fiyat teşekkülleri. Para ve para sistemleri, para politikası, maliyet-gelir ve istihdam, dış ticaret.

 

Ders Kitabı

 

M. Doğan, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Nobel Yayıncılık, 2010.
I. Png, D. Lehman, Managerial economics, Wiley-Blackwell, 2007.

 

Yardımcı Ders Kitapları


O. Okka, Mühendislik Ekonomisine Giriş – 1, Nobel Yayın Ev., 2006.
O. Okka, Mühendislik Ekonomisine Giriş – 2, Nobel Yayın Ev., 2006.
M. Hirschey, Fundamentals of Managerial Economics, Cengage Learning, 2009.
N. Wilkinson, Managerial economics: a problem-solving approach, Cambridge University Press, 2005.

 

Kalite Yönetimi (2-0) 2

Kalite ve kalite yönetiminin tarihsel gelişim süreci,toplam kalite yönetiminde temel kavramlar (Kalite Çemberleri, İyileştirme Takımları) ve toplam kalite yönetiminde kullanılan araç ve teknikler.Toplam kalite yönetimi ve Türkiye uygulamaları,toplam kalite yönetimde temel yaklaşımlar, ve Problem çözme Teknikleri, Süreç Yönetimi, İstiksel Kalite Kontrol, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi, 6 Sigma gibi temel konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Ders Kitabı

 

S. Parlak, İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi, Ekin Kitabevi Yayınları, 2004.
A. Ersoy, M. S. Ersoy, Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Denetimi, İmaj Yayıncılık, 2011.

 
Yardımcı Ders Kitapları

M. Halis, Toplam Kalite Yönetimi, Sakarya Kitabevi, 2008.
A. Öztürk, Kalite Yönetimi ve Planlaması, Ekin Kitabevi, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Web Master: Çağatay TAŞDEMİRCİ

 

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
41380, Umuttepe/KOCAELİ TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 303 22 02 / Fax: +90 (262) 303 22 03