Lisans Üstü Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

Biyomedikal Enstrümantasyon

Biyomedikal sensör, transduser ve elektrotlar. Enstrümental amplifayır ve ilgili uygulamaları. Hastanelerde elektrik güvenliği. Elektrokardiyografi, elektroensephalografi, elektromiyografi ve elektroretinografi. Nabız ölçümü kan basıncı ve akış ölçümü, kalp verileri ölçümü. Kalp atışı, ve kardiyovasküler protezler ve yardımcı aygıtlar. Fiziksel terapi ekipmanları. Elektro cerrahi birim, anestezi ekipmanı, ventilatör ve hemodiyaliz birimi.

Klinik Mühendisliği Esasları

Klinik mühendislik birimlerinin organizasyon ve işlevleri, Hastane yönetimi, Klinik mühendislik birimlerinde bilgisayar sistemleri, Yoğun bakım ünitelerinin kuruluşu, Standardizasyon ve Toplam kalite yönetimi, Sterilizasyon, hastane atıkları, Tıbbi gaz sistemleri, Klinikte güvenlik, Ahlaki ve etik değerler, Gelecekte Klinik mühendisliği.

Bilimsel Araştırma Ve Etik

Bilimsel araştırmanın doğası, bilim insanlarının görev ve sorumlulukları, bilim kurumlarının sorumlulukları, bilimsel araştırmada yapılması gerekenler, Etik ve toplum, bilim etiğinde temel ilkeler, araştırma projesi, protokolü ve metodolojisi, denekler, araştırma verilerinin arşivlenmesi, araştırma verilerinin analizi ve bilimsel bilginin yayına dönüştürülmesi, yazarların sıralaması, hayali yazarlık, onursal yazarlık, armağan yazarlık, kaynak gösterme, bilimsel yayında teşekkür konusu, hakemli dergilerde değerlendirme, bilimde etik dışı davranış, disiplinsiz araştırma, yinelenen yayın, sahtecilik, saptırma, aşırmacılık, akademik yükseltilme, eğitimde sorunlar ve kopyacılık.

Anatomi

İnsanı meydana getiren hücre doku ve organların gelişimi, yapısı(anatomik, histolojik), fonksiyonu. Temel anatomik kavramlar. Hücre ve doku, hücre zarı ve fonksiyonları. Vücudu oluşturan temel birimler, vücudun organizasyonu. Hareket sistemi anatomisi: iskelet sistemi hakkında genel bilgiler, Eklemler ve kaslar hakkında genel bilgiler. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi. Sindirim sistemi anatomisi. Sinir sistemi anatomisi. Üregenital sistem anatomisi. Periferik damar ve sinir sistemleri. Duyu organlari anatomisi. Endokrin sistemi-iç salgılı bezler.

Genel Fizyoloji

Fizyoloji, insan organizmasını oluşturan en temel yapı taşı olan hücreden başlayarak tüm organ ve sistemlerin temel işleyiş mekanizmalarını ve bu işlerin regülasyonunu öğretmeyi amaçlar. Temel solunum sistemi. Temel dolaşım sistemi. Temel boşaltım sistemi. Temel sindirim sistemi. Merkezi Sinir Sistemi; Genel İlkeler ve Duysal Fizyoloji. İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin değişen iç ve dış koşullarda homeostazisi sürdürmek üzere birlikte ve birbirleri ile uyumlu olarak çalışma mekanizmalarını öğretmeyi / organizmaya bir bütün olarak bakabilme yetkisini kazandırmayı amaçlar. İnsan organizmasındaki tüm temel fizyolojik mekanizmaları öğreterek öğrencinin hastalıkların oluş mekanizmalarını öğrenmesinin vazgeçilmez temelini oluşturmayı amaçlar.

Fizyolojik Sinyaller

Sinir; uyarılma ve iletilme, uyarılmanın iyonlara ilişkin temeli, sinir lif tipleri ve özellikleri. Kas; iskelet kası, kalp kası, düz kas. Kavşak ve kavşak iletimi, sinir-kas iletimi. Duyu organları ve almaçlar, almaçlardaki elektriksel ve kimyasal olaylar, eksitasyonun iyonik temeli. Biyosinyallerin kaynağı ve oluş mekanizmaları, sınıflandırılması. Sistem özellikleri: Sinir sinyalleri-elektro neurogram, Kas ve kalp sinyalleri-elektromyogram, elektrokardiogram, beyin aktiviteleri-elektroensefalogram.

Homeostasis ve Fizyolojik Kontrol Sistemleri

İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin değişen iç ve dış koşullarda homeostazisi sürdürmek üzere birlikte ve birbirleri ile uyumlu olarak çalışma mekanizmalarını öğretmeyi / organizmaya bir bütün olarak bakabilme yetkisini kazandırmayı amaçlar.

Tıbbi Sistemlerde Mikroişlemciler

Temel mikroişlemci mimarisi.Hafıza, giriş çıkış arabirim ve devre elemanları.8085 merkezi işlem birimi, komut yapıları ve zaman diyagramları.8085 mikroişlemci temek komutları, programlama teknikleri, döngü kurma, ilave veri tranferi, zaman gecikme işlemleri, yığın ve alt programlar, kod dönüşümü.Çeşitli programlama örnekleri ve laboratuvar uygulamaları.

Biyomedikal Sistemlerin Modellenmesi

Sistem, Model ve Simülasyon, Modellenecek Sistemlerin Sınıflandırılması, Sistemin Modelleme Süreci, Modellerin Sınıflandırılması, Dinamik Modeller İçin Analitik ve Nümerik Çözüm Teknikleri, Sistemin Simülasyon Tekniği ile Analizi, Monte Carlo Simülasyon Metodu, Sıra Bekleme Sistemlerinin Tanımı, Sıra Bekleme Sistemlerinin Özellikleri, Sıra Bekleme Sistemlerinin Simülasyon, Kesikli Sistemlerin Simülasyonu. Modelin Sunumu ve Algoritmasının Geliştirilmesine Dair Uygulamalar Modelleme araçları, Laplace transform parametrik ve non-parametrik tahmini teknikler, fizyolojik kontrol sistemleri, model komprartmanları, biyolojide hücresel dinamik ve kompleks dinamik.

Biyomekanik I

Mekaniğin Tanımı ve Sınıflandırılması, Amacı, Temel kavramlar, Mekaniğin Prensipleri - Newton Kanunları, Düzlem ve Uzay Kuvvet Sistemleri, Moment, Denge Hali, Ağırlık Merkezleri, Kütle Merkezleri, Atalet Momentleri, Ortodontik materyallerin özellik ve yapıları, farklı ortodontik yaklaşımlarda materyal seçimi, ortodontik materyallerin doğru kullanımı ve uygulaması, kuvvet sistemleri ve miktarlarının diş ve destek dokulara etkileri, materyallerin statik ve mekanik özellikleri, klinik uygulama ve araştırmalarda mekanik prensiplerin yeri, kuvvete etki ve tepki problemlerinin çözülmesi, farklı ortodontik apareylerde oluşan kuvvet sistemlerinin belirlenmesi, dentofasial ortopedik aygıtlarda oluşan kuvvet sistemlerinin belirlenmesi Mekanik kavramlarının ve ilkelerinin canlılardaki dokulara ve organ sistemlerine uygulanmasıyla vücuda geçici veya kalıcı olarak yerleştirilen yapay malzeme ve araçlarla vücut arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kemik hücresi (osteoblast, ostoclast, osteosit), kemik tipleri kemiğin fonksiyonları, orijini, gelişimi, kan damarlarıyla olan ilişkisi, kemiğin fizyolojisi ve büyümeye hormonların etkisi, kemikteki döngüde hormonal etkiler, vitaminlerin iskelet sistemine olan etkileri, kemik kalsifikasyonları. Mekanik test metodları, elastisite ve yorulma deneyleri. Kuvvet ve vektörler, stress, aksiyel yüklenme- tensil güçler, possion‟s oranı, Hook kanunları, elastisite. Sonlu elemanlar hakkında bilgi, isoparametric ve iki düzlemde sonlu eleman tanımlaması yapmak, biyolojik ve biyomateryal sonlu analizini değişik yüklenimler altında incelemek.

Biyomalzeme

Biyomalzeme biliminin tanıtımı. Biyomalzemelerin özellikleri ve yüzey özellikleri. Biyomalzemelerin doku ile olan etkileşimleri. Biyomalzemelerin özelliklerinin ölçümü ve tıp alanındaki uygulamaları. Implant malzemelerin bozunmalarının irdelenmesi. İmplant malzemelerin ve tıbbi aparatların bozunmalarından örnekler.

Tıbbi Cihazların Tasarımı

İmplant ve diğer medikal aygıtların kullanımında klinik problemlerin çözümüne yönelik bir derstir. Tasarım sürecinde gerilme analizinin rolü, anatomik uygunluk ve şekil boyut biçimleri, biyomalzeme seçimi; cerrahi implantasyon prosedürlerinin enstrümantasyonu, güvenlik ve verimlilik için klinik öncesi testler, ortopedik aygıtlar, yumuşak doku implantları, yapay organlar ve dental implantlar.

Biyomedikal Tasarımlar

Biyomedikal mühendisliğinin tanımı ve tarihçesi, Temel anatomi ve fizyoloji, İskelet sistemi biyomekaniği, Yapay organlar, Biyomalzemeler, Doku ve gen mühendisliği, Biyoelektrik, Fizyolojik modelleme, Biyomedikal sinyal işleme ve analiz, Biyomedikal görüntüleme.

Biyomedikal Sistemlerde Lazerler

Temel Lazer Kavramı, Elektromagnetik ışıma, Lazer ışığının özellikleri, Serbest elektron Gaz, katı hal, ve yarıiletken lazer diyotlar,Farklı lazerlerin çalışma prensipleri, Nd-YAG ve CO2 lazerler, Lazer cerrahisi, CO2Lazer ve nörocerrrahi, Endoskopik yüksek güçlü Nd-YAG Lazerler, Lazerin göz hastalıklarında kullanımı, Lazer güvenliği

Uygulamalı Biyomekanik

Biyomekaniğe ve kas-iskelet sistemine giriş. Mekanik sistemlerin dinamiği. Kas ve eklem dinamiği. Canlı dokuların uzun süreli yüklere yanıtı. Mühendislik mekaniğinin insan kas-iskelet sistemine uygulanma yöntemleri. Dokuların mekanik özellikleri. Ortopedik malzemelerin mekanik yönden incelenmesi, malzemelerde gerilme ve birim deformasyonlar. Biyomekanikle ilgili belli başlı araştırma alanlarıyla çözüm bekleyen problemlerin tanıtılması. Doğrusal viskoelastisitede temel konular, mekanik modeller, viskoelastik fonksiyonlar, Boltzmann sabiti, integraller, doğrusal viskoelastik malzemelerin dinamik davranışları, quasi- doğrusal viskoelastisite. Dokuların karekteristik özellikleri, dokuların viskoelastik davranışının teorileri ve modelleri. Doku mekaniğinin klinik uygulamaları.

Biyomekanik II

Temel mekanik prensipler, kinematik (hareket-ivme), kinetik (kuvvet-tork), yapısal fonksiyonel analiz (hareket düzlemleri, eklem yapıları ve fonksiyonları), hareketin nöral kontrolü (Santral ve periferik sinir sistemi, pramidal ve ekstrapramidal system, EMG), enerji mekanizmaları ve dönüşümleri (metabolik enerji, mekanik enerji, elastik enerji), denge (insanın genel ve segmental gravite merkezi, statik ve dinamik denge), spesifik eklemlerin fonksiyonel analizi (kalça eklemi, diz eklemi, ayak bileği ve ayak eklemleri, vertebral kolon ve eklemleri, omuz eklemi, dirsek eklemi, el bileği ve el eklemleri), yürüme (normal yürüyüşün karakteristikleri, yürüyüş analiz yöntemleri, kinetik ve kinematik analiz, patolojik yürüyüş). Muskuloskeletal anatomi hakkında, biyodinamik, insan hareketleri enerji ve kuvvet hakkında bilgi, eklemlerin kemik ve yumuşak dokuların kuvvet karşısında kinematik bilgileri, biyolojik dokuların stess ve strain özelliklerini normal koşullarda yüklenme, hücre, organ ve çeşitli organların fonksiyonel adaptasyonu.

Doku Mühendisliği

Ekstrasellüler matriks analogları, ekstrasellüler matriks, sentetik polimerler, doğal polimerler, hücre fonksiyonları ve düzenlenmesi, kök hücreler, hücre yapışması, hücre-biyomateryal etkileşimi, hücresel hareketler ve metabolizma, doku geliştirilmesi, doku modellenmesi, hücre ve doku içinde kütle transfer özellikleri, doku yenilenmesi, angiogenesis, ilaç salımı, immun koruması, iltihaplanma, doku mühendisliği yaklaşımları, doku indüksiyonu (deri, sinir,kan damarı, tendon, ligaman, kemik), hücre transplantasyonu, biyohibrid organlar, kan oluşumu, gen terapisi, doku mühendisliği ürünleri; patentler, kurallar.

İmplantlarda Hasar Analizi

İmplantların kullanımı ile ilgili klinik problemler ve onların çözümü. İmplant -doku etkileşimi. İmplant malzemelerinin biyouyumluluğu, İmplantlarda hasar tipleri, İmplantlarla ilgili kimyasal ve mekanik etkileri: korozyon ve yorulma. Gerilme konsantrasyonu, Çatlak başlangıcı ve ilerleme mekanizmaları. Kırık tipleri. Esnek ve sert kırıklar. Mikroskop tekniği ile hasar analizi, optik mikroskop, taramalı elektron mikroskopu ve atomik kuvvet mikroskopu. Ömrü ve vaka örnekleri.

İleri Biyomalzemeler

Biyomalzemelere giriş, tıbbi amaçlı malzemeler (metaller, polimerler, seramikler, cam ve cam seramikler, kompozitler, kumaşlar, doğal malzemeler, hidrojeller, bioresorble ve bioerodible malzemeler, ince film ve kaplamalar), biyo uyum kavramı, biyo malzemelere karşı vücutta oluşan reaksiyonlar ve değerlendirilmesi, biyo malzemelerden beklenen özellikler, biyo malzeme üretiminde kullanılan teknikler, karakterizasyon (mikroyapı ve mekanik özelliklerin karakterizasyonu ), tıp ve dişçilik alanındaki uygulamalar (kardiyovaskülar uygulamalar, dental implantlar, ortopedik uygulamalar, biyoelektrolitler, biyomedikal sensör ve biyosensörlar) Materiyallerin izotropik ve anizotropik özellikleri, materiyallerin mekanik özellikleri, metaller ve alaşımlar: Titanyum alaşımları, nanomateriyaller, biyoseramikler, seramikler, ortopedik nanomateryaller, biyokompatibilite lokal sistemi, implant yetersizliği, polimerler ve plastikler, rezorbe olabilen materyaller ve kemik çimentosu, malzemenin özelliklerinin değiştirilmesi, sitres konsantrasyonu ve yorulma, korezyon.

Biyomedikal Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları

Biyolojik nöronlar ve yapay nöron modelleri. Algılayıcı, Çok katmanlı ileri beslemeli sinir ağları. Geriye yayılma yöntemi. Öğrenme sabiti optimizasyonu. Momentum yöntemi. Konjuge gradyan . Yaklaşık-Newton yöntemleri Merkezcil Taban Fonksiyonlu Sinir Ağları(RBF) yapısı. Gradyan hesabı ve eğitme. Geribeslemeli sinir ağları. Zamanda geriye yayılma algoritması (BPTT). Hopfield Ağı. Pekiştirmeli öğrenme. Yapay Sinir Ağları (YSA) temelli sınıflayıcılar, fonksiyon benzeştirme, sistem tanılama ve kontrol.

Biyomodellerde Sonlu Elemanlar Uygulamaları

Varyasyonel bir yorumun matematiksel yaklaşımı, (Problem çözmedeki metodların süreklilik problemleri, sonlu elemanlar metodu, varyasyonel prensiplerin bulunması, genelleştirilmiş bir yorumun matematiksel yaklaşımı, (galerkin metodu, enerji dengesinden sonlu eleman denklemlerinin çıkartılması), elemanlar ve interpolasyon fonksiyonları, (temel eleman biçimleri, polinomun derecesi, doğal koordinatlar, iki boyutlu elemanlar, üç boyutlu elemanlar), elastisite problemleri, (iki boyutlu problemler için genel formülasyon, iki boyutlu problemler için düzlem formülasyonuna uygulama, düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirmeye uygulama, eksenel simetrik gerilme problemlerine uygulama, plak-eğilme problemlerine uygulama, üç boyutlu problemler), genel alan problemleri, (yarı-harmonik denklemler, helmholtz denklemleri, zamana bağlı dalga denklemleri)

Biyomedikal Transdüserler

Yaygın olarak kullanılan medikal transduserler ve onların işlevsel prensipleri hakkında anlayışı geliştirme, Kan dolaşımı nefes alıp verme ve lokomotor işlevlerde sıcaklık, basınç, kuvvet, akış ve diğer önemli parametreler için farklı yöntemleri sunmak, Fizyolojik ölçüm sistemlerini geliştirmek için bir mühendislik yaklaşımı sunmak.

Biyomühendislik Hesaplamaları

Temel kütle denklikleri hesaplamaları, Biyoproses kinetiği, Isı transferi (ısı değiştiriciler özelinde), Isı transferi (reaktörler özelinde- sterilizasyon), Kütle transferi (oksijen transferi özelinde), Momentum transferi, Çeşitli ayırma işlemleri sedimentasyon, filtrasyon, santrifügasyon, Konsantrasyon işlemleri evaporasyon hesaplamaları.

Simulasyon ve Proses Analizi

Yatışkın süreçlerde kütle denklik modelleri, Serbestlik derecesi çözümlemesi, Doğrusal modellerin sayısal çözümü/Pivot seçimli Gauss elemesi, Dinamik süreçlerin modellenmesi ve serbestlik derecesi çözümlemesi, Diferansiyel denklem ve kümelerinin sayısal çözümü, Belirtik ve Örtük Euler yöntemleri, Sayısal çözümlerin kararlılık çözümlemeleri, Dinamik modellerin doğrusallaştırılması, Dinamik modellerin doğrusal model çözümlemeleri, Laplace dönüşümü, Dinamik modellerin Laplace çözümleri ve yorumlanması.

Protez Tasarımı ve Yapay Organlar

Alt, üst uzuv protezleri, işlevsel ihtiyaçlar, tasarım kriterleri, düzeni. Kontrol, vucut ya da harici olarak yönetilen protezler. İmplante edilmiş yapay eklemler, eklem patholojisi, implantlara doku tepkisi, tipleri ve eklemlerde implant başarısızlıkları, vücut implantları, kalp kapakçığı, kalp pompası, kan ölçer, kemik ve eklemler, kalbe yardımcı aygıtlar, yapay kalp, pankreas ve böbrek.

Sayısal Yöntemler ve C Programlama

C programlama dili ile ilgili tanım ve yapıları kavrayabilme. C dilindeki yapısal özellikleri kavrayabilme ve programlarında kullanabilme. Döngü ve dallanma yapılarını kavrayabilme ve uygulayabilme. Standart fonksiyonları problemlerde doğru bir şekilde kullanabilme. Kendi ihtiyacına uygun alt programları oluşturabilme. Dosyalama mantığını kavrayabilme ve komutlarını kullanabilme. İşaretçiler ve adres aritmetiği, Grafikler, Dosyalar, Port Kullanımı

Hareket Biyomekaniği

Vektör analizi, koordinat sistemleri, sonsuz veriler, kompleks analiz, gama fonksiyonu, bessel fonksiyonları, legendre fonksiyonları, özel fonksiyonlar. Kısmi diferansiyel deklemlerin sınıflandırılması, birinci mertebeden kısmi diferensiyel deklemler, Hamilton-Jacobi teorisi, Laplace deklemi, dalga deklemi, difüzyon deklemi, integro diferansiyel deklemler. Kinematik ve diferansiyel hareket. Kütle, moment ve direngenlik analizi, Newton-Euler ve Lagrange formülasyonu, yörünge ve hareket kontrolü ve esneklik etkileri. Vektörlerin türevi, kinemati, kütle dağılımı, genelleştirilmiş kuvvetler, enerji fonksiyonları, hareket denklemlerinin formülasyonu, hareket denklemlerinden bilginin elde edilmesi.

Biyo Algılayıcılar

Ders biyosensör tanımı, prensipleri ve biyosensörlerin biyoteknoloji ve biyomedikal alanlardaki nano boyutta uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Performans karakteristiklerin prensipleri, üretimi ve biyomodel uygulamalar, piyezoelektrik ve termistor tabanlı biyosensörler.

Biyotıp Bilimleri İçin Temel Matematik

Doğrusal uzaylar ve doğrusal dönüşümler (doğrusal uzay ve doğrusal dönüşümün tanımları, doğrusal işleçlerin matris gösterimi, bir işlecin Eigen değeri, işlev uzayları, dikgen işlevler, tümlevsel dönüşümler), sınır değer sorunu (matematiksel fizikte parçalı türevsel denklemler, ilk değer ve sınır değer problemlerinin tanımı, sınır değer problemlerinin dikgen dönüşümlerle çözümü, ısı, dalga ve Laplace denklemlerinin çözümü).

Fizyolojik Kontrol Sistemleri

Kontrol kuramı tekniklerini kullanarak fizyolojik kontrol sistemlerinin modellenmesi, gösterimi ve analizi. Uygulamalar, hücresel ve genel fizyolojide modelleme ve kontrol problemleri olacaktır. Dersin ilk kısmında, kontrol sistemlerinin temel kavramlarına değinilecektir. İkinci kısmında ise, çeşitli biyolojik sistemler ve onların doğal olarak ve dışarıdan bir etki ile gerçekleşen kontrol mekanizmalarından bahsedilecektir. Değişik kontrol sistemlerinin farklı özellikleri ve birbiri ile olan münasebetleri gösterilecektir. Fizyolojik kontrol sistemleri dersinde, vücudun kimyasal bileşimi, moleküler kontrol mekanizmaları, homeostatik mekanizmalar, nöral kontrol mekanizmaları, sensör sistemleri, hormonal kontrol mekanizmaları ve vücut hareketinin kontrolü bilgileri aktarılır.

İstatistiksel Veri Analizi

Frekans dağılımları ve frekans dağılımlarını tanımlayıcı ölçüler. Tablo ve grafikler. Önemlilik testleri. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon. Değişkenler, temel istatistik kavramları, doğrusal regresyon, korelasyon katsayıları, tek faktör varyans analizi, iki faktör varyans analizi, çoklu karşılaştırmalar, SAS istatistik programının tanıtılması, SAS ile veri analizleri (regresyon korelasyon, anova).

İnsansı Robotlar Modellenmesi

İnsansı robotlarda genel tanımlamalar, Temel homojen dönüşümler, Seri robotların ileri ve ters kinematiği, Paralel robotların ileri ve ters kinematiği, Seri ve paralel robotlarda Jacobian matrisinin bulunması, İnsansı robotların ileri ve ters kinematik modelinin elde edilmesi, İnsansı robotlar için Jacobian matrisinin bulunması, İnsansı robotlarda çalışma uzayı ve tekillik analizi.

Paralel Robotların Modellenmesi

Paralel robotların yapısı ve koordinat sistemlerinin yerleştirilmesi, ileri ve ters kinematik paralel robotların Jakobiyen matrisi, paralel robotların çalışma uzayı ve singularite analizi, paralel robotların dinamiği, Stewart platformunun ileri ve ters kinematiği, Hibrit (paralel-seri) robotların ileri ve ters kinematiği.

İnsansı Robotların Dinamiğinin Modellenmesi

Robot dinamiğine giriş, Temel robot dinamik algoritmalar: Newton-Euler, Lagrangian–Eulerian ve Hamiltonian, İnsansı robotların dinamiğinin Newton-Euler yöntemiyle çıkarılması, İnsansı robotların yürüyüş dinamiğinin tasarlanması.

Endüstriyel Robotların Modellenmesi<

DH yöntemiyle endüstriyel robotların ileri kinematik, ters kinematik ve dinamik modellerinin elde edilmesi. Üssel yöntem, üssel yöntemle endüstriyel robotların ileri kinematik, ters kinematik ve dinamik modellerinin elde edilmesi. Kartonyum yöntemi, kartonyum yöntemiyle endüstriyel robotların ileri kinematik, ters kinematik ve dinamik modellerinin elde edilmesi.

Biomedical Signal and Image Processing

This course presents the fundamentals of digital signal processing with particular emphasis on problems in biomedical research and clinical medicine. It covers principles and algorithms for processing both deterministic and random signals. Topics include data acquisition, imaging, filtering, coding, feature extraction, and modeling. The focus of the course is a series of labs that provide practical experience in processing physiological data, with examples from cardiology, speech processing, and medical imaging. The labs are done in MATLAB® during weekly lab sessions that take place in an electronic classroom. Lectures cover signal processing topics relevant to the lab exercises, as well as background on the biological signals processed in the labs.

Biomedical Devices Design Laboratory

This course provides intensive coverage of the theory and practice of electromechanical instrument design with application to biomedical devices. Students will work with MGH doctors to develop new medical products from concept to prototype development and testing. Lectures will present techniques for designing electronic circuits as part of complete sensor systems. Topics covered include: basic electronics circuits, principles of accuracy, op amp circuits, analog signal conditioning, power supplies, microprocessors, wireless communications, sensors, and sensor interface circuits. Labs will cover practical printed circuit board (PCB) design including component selection, PCB layout, assembly, and planning and budgeting for large projects. Problem sets and labs in the first six weeks are in support of the project. Major team-based design, build, and test project in the last six weeks. Student teams will be composed of both electrical engineering and mechanical engineering students.

Biyoseramikler

Biyoseramiklere giriş, biyoseramiklerin tanımı, seramik ve camların yapısı, seramiklerin biyomalzeme olarak kullanımı, biyouyumluluk kavramı, biyoseramik-doku etkileşim türleri (İnert, poroz, çözünebilir, biyoaktif), doku türleri, kemik yapısı, biyoseramiklerin üretim yöntemleri, alümina ve zirkonyum oksit seramiklerin özellikleri ve uygulama alanları, biyoaktif cam ve cam seramiklerin üretim yöntemleri, özellikleri ve klinik uygulamaları, hidroksiapatit kompozitler, yoğun ve poröz hidroksiapatit bileşimleri, üretim yöntemleri ve klinik uygulama sonuçları, radyoterapi camları ve uygulamaları, biyoseramiklerin karakterizasyonu, biyoseramiklerin uygulanmasında tasarım kriterleri ve doğru malzemelerin seçimi, son yıllarda biyoseramikler konusunda yapılan çalışmalar.

Biyometaller

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve PACS

Biyokorozyon

Korozyona giriş ve korozyon türlerinin tanıtımı. Kimyasal ve elektrokimyasal korozyon mekanizmaları. Biyokorozif ortamların özellikleri ve biyomalzemelere etkileri. İmplantlarda meydana gelen biyokorozyon türleri. Kaplamalarda meydana gelen biyokorozyon türleri. Biyobozunur malzemelerdeki korozyon mekanizması. Biyokorozyonu önleme ve kontrol metodları.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors